Những Điều Phật Không Thể Làm Được…

Phật rằng : “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn,nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là : 

 Điều 1 : Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay. 

 Điều 2 : Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học. 

 Điều 3 : Tột cùng của Diệu pháp không thể diễn tả được. Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.

 Điều 4 : Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước, Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.