Tác bạch Vu Lan Phật Lịch 2567 – 2023

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Viện chủ thùy từ chứng giám.
Kính bạch Hòa Thượng Trụ Trì.
Kính bạch chư Tôn đức Tăng hiện tiền, An cư tại trú xứ Tăng Già lam Phước Duyên-Huế.

Kính thưa đại chúng.

Con tên là Trần Phan Cảnh Minh, pháp danh (PD) : Nhuận Quảng Tâm, Con xin đại diện cho BGĐ Cty cùng toàn thể nhân viên Cty TNHH TM & DV Giao nhận hàng hóa F.D.I 04 VP SGN, DAD ,HAN , HPH cũng như gia đình Anh Nhuận Phật Minh, Chị Nhuận Pháp Nguyên, gia đình đệ tử Trần Thị Thiên Hương , PD : Minh Hằng, gia đình Anh chị Huỳnh Kim Hóa , PD: Quảng Giải có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Kính bạch chư Tôn đức Tăng hiện tiền!

Hôm nay là ngày Rằm tháng bảy, năm quý Mão, Phật lịch 2567 , là ngày Tăng tự tứ,ngày Phật hoan hỷ, ngày Xá tội vong nhân, chúng con có duyên lành đối trước Tam bảo và hiện tiền tăng, tại trú xứ Tăng già lam Phước Duyên-Huế, chí thành đảnh lễ dâng lời tác bạch cúng dường, ngưỡng nguyện chư Tôn đức tăng hiện tiền hoan hỷ, mẫn nạp để cho toàn thể chúng con được ân triêm công đức. Chúng con kính nghe:

“Ngày Tăng Tự tứ là ngày mà các vị Tỳ Kheo trong ba tháng an cư tấn tu đạo nghiệp, tăng trưởng Giới-Định-Tuệ, tự mình buông lời cầu xin Tăng thương xót chỉ điểm những sai lầm mà tự thân của mình không có khả năng giác liễu. Và Tăng đã thương xót chỉ dạy cho rồi, vị Tỳ Kheo nếu thấy có lỗi, tự mình sám hối, để có sự thanh tịnh,xứng đáng là thành viên của Tăng, nhận thêm một tuổi đạo. Ấy là tuổi của Giới đức, Định đức và Tuệ đức”.

Như vậy, Tăng đoàn hòa hợp và thanh tịnh ở trong Pháp và Luật của Phật, hàng đệ tử Phật tại gia của chúng con vui mừng xiết bao ! Vì đời sống tâm linh của chúng con đã có nơi nương tựa, đã có chỗ gieo trồng phước đức cho đời này, đời sau, khiến thiện căn tăng trưởng, ác niệm xa lìa, thế giới trời người đều được thấm nhuần mưa pháp.

Ngày Rằm tháng bảy, ngày Phật hoan hỷ, vì Phật thương chúng sinh hơn con đỏ, vì Tăng đoàn An cư, Tự tứ đúng pháp, sống trong sự hòa hợp và thanh tịnh của giới pháp, nên là điểm tựa vững chắc cho chúng sinh và là mảnh ruộng phước phì nhiêu cho chúng sinh trong thế giới trời người gieo trồng những hạt giống lành, nhờ vậy mà chánh pháp trường tồn, chúng sinh bớt khổ, đường sáng phát huy, đường tối giảm thiểu, đường chánh khẳng định, đường tà tự đổi. Ngày Rằm tháng bảy, ngày Xá tội vong nhân, vì chúng sinh sống và chạy theo vô minh, ái nghiệp, nên bị giây khổ buộc ràng treo ngược, lấy khổ làm vui, lấy giặc làm con, lấy oán làm thân, lấy hư ảo làm lẽ sống, nên mãi mê mang trong thất vọng, khổ đau tạo thành oán kết nhiều đời trong gia đình huyết thống, khiến nước hận sôi mãi trong lục đạo chúng sinh và lửa thù bốc cháy, đốt thiêu hoài trong ngôi nhà tam giới.

Vì vậy, chúng con cũng như chúng sinh trong ba cõi, sáu đường, nương tựa vào Giới đức, Định đức, Tuệ đức của chư Tăng, sau ba tháng tịnh tu, nhân ngày Tăng Tự tứ, ngày Phật hoan hỷ, chúng con vâng lời Phật dạy, một dạ chí thành, sắm sửa tịnh tài, tịnh vật, dâng lên cúng dường Tam bảo và hiện tiền Tăng, nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tại, cha mẹ quá khứ, lục thân quyến thuộc, cha mẹ bảy đời, bà con nhiều kiếp được trượng thừa công đức cúng dường này, tùy sở trú xứ mà an lạc, tùy theo nghiệp quả, mà giải tỏa mọi oán kết và sống thường trú trong ánh đạo Từ bi, thực hành chánh pháp, lợi lạc muôn loài và nguyện cùng pháp giới chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo. Ngưỡng nguyện hiện tiền Tăng, mật thùy mẫn niệm, nạp thọ cho toàn thể chúng con, người còn kẻ mất, đều được ân triêm công đức.

Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

30.08.2023

15.07. Quý Mão , PL 2567