Lễ tác bạch cúng dường trai tăng lễ chú nguyện đúc đại hồng chung chùa Quảng Đức

TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG LỄ CHÚ NGUYỆN ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG CHÙA QUẢNG ĐỨC, PHÁP QUỐC

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng chứng minh.

Hôm nay ngày 04.03.2019 nhằm ngày 28 tháng giêng năm Kỷ Hợi , tại Cơ sở đúc Đăng Khoa, số Kiệt 324/5 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, TP. Huế, Việt Nam; gia đình chúng con Nhuận Pháp Minh, Nhuận Phật Minh, Nhuận Pháp Nguyên, Nhuận Kỳ Duyên cùng toàn thể Phật tử hiện tiền, có duyên sự xin thành kính đảnh lễ dâng lời tác bạch (lạy 1 lạy).

Kính bạch: Chư tôn đức!

Hương vị xuân Kỷ Hợi vẫn còn thơm phứt mùi đạo lý hỷ xả và từ bi. Gia đình chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức Tăng hiện tiền và kính chúc Chư tôn đức Pháp thể khinh an, luôn luôn là bóng cây Từ bi và trí tuệ che mát chúng con và là mảnh phước điền cho chúng con và chúng sinh gieo trồng phước đức, lợi lạc nhân thiên.

Kính bạch Chư tôn đức!

Tiếng Chuông là pháp khí của đạo Phật, đã hiện diện trong các đạo tràng hoằng pháp từ Chư Phật quá khứ và đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Từ thuở quá khứ, đức Phật Câu Lưu Tôn, ở tại tu viện Ta Đa La, xứ Càn Trúc, đã có tạo một quả chuông lớn bằng đá xanh, mỗi sớm mai tiếng chuông ngân lên, chan hòa trong buổi bình minh, thì trong ánh nắng mặt trời có các vị hóa Phật hiện ra, tuyên thuyết 12 thể loại kinh điển làm cho người nghe chứng được thánh quả không thể kể xiết;

Trong thời hiện tại đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sử dụng tiếng chuông để chỉ Chân tâm thường trú cho Tôn giả A-nan và đại chúng lúc bấy giờ hội nhập thể tính bất sinh diệt ở hội chúng Thủ Lăng Nghiêm.

Và trong Kinh A Hàm đức Thế Tôn lại dạy: Mỗi khi tiếng chuông ngân lên, thì những hình phạt trong ác đạo được tạm thời dừng nghĩ, chúng sanh nào đang chịu những hình phạt ấy thì tạm thời có an vui;

Từ đó tiếng chuông không phải chỉ là những pháp khí bình thường mà hóa thân như một vị Bồ tát đánh thức tâm mê lầm của hết thảy chúng sinh trong mỗi khi đêm xuống, ngày lên quay về với tâm thức tỉnh giác, khử trừ 108 vọng niệm để quy chơn tiến lên bờ giác ngộ, chấm dứt sinh tử khổ đau.

Đại hồng chung cử hành cùng đại cổ vang lên thanh âm bát nhã trầm hùng, thỉnh Phật, thỉnh Tổ thượng đường, thỉnh Tăng quang lâm, khai mở đạo tràng đưa tứ chúng nhập bát nhã hội.

Tiếng chuông là tiếng trí tuệ lan tỏa thức tỉnh chúng sanh bạt trừ phiền não, chuyển mê khai ngộ, tìm về bến giác, tiếng chuông là tiếng từ bi để ban vui cứu khổ, tiếng chuông khai mở pháp hội để tứ chúng đồng tu. Và tiếng chuông gắn liền với mạng mạch Phật pháp, khi hạt giống bồ đề được ươm mầm nơi đâu thì tiếng chuông vang lên khai mở tâm thức chúng sanh nơi đó, và tiếng chuông còn là biểu tượng cho sự khai sáng văn minh nơi mỗi quốc độ mà Phật giáo hiện diện.

Quê hương Việt Nam đã đón tiếng chuông mầu nhiệm của đạo Phật, tiếng chuông đã trở thành một phần của đời sống tâm linh, tình cảm và cũng đã trở thành di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam chảy mãi trong dòng lịch sử hơn 2000 năm. Để rồi tiếng chuông trở thành âm thanh tình cảm của quê hương: “Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng có chùa quanh năm; chuông khuya gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi, mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió chao ơi bỏ chùa!”. Và tiếng chuông đã trở thành tiếng gọi tỉnh thức: “Tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa?!”

Từ tiếng chuông của Phật giáo, ngày nay khi các quốc gia cử hành nghi thức cầu nguyện hòa bình thì hình ảnh của đại hồng chung xuất hiện, với âm thanh được vang lên đánh thức mọi người biết chuyển hóa thù hận, biết yêu thương nhau và chung tay gìn giữ hòa bình.

Kính bạch Chư tôn đức,

Thêm một ngôi Già Lam được kiến lập tại Pháp quốc, Chùa Quảng Đức, một Phật sự tiếp nối cho những Phật sự của Tăng Già Việt Nam hoằng dương chánh pháp, trở thành nơi trưởng dưỡng thiện căn, hoằng truyền chánh pháp cho tín đồ tại phương Tây và nơi quy hướng tu học cho đồng bào Việt Nam tại Hải Ngoại. Chúng con hội đủ thiện duyên để được hộ trì Tam bảo trong công tác Phật sự này, và hôm nay thành tâm cử hành lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung phụng cúng dường Chùa Quảng Đức để tiếng chuông vang khắp các quốc độ, tiếng từ bi, tiếng trí tuệ, tiếng hùng lực được lan xa, và thấm nhuần trong sự sống của mỗi người con Phật để cùng nhau hộ trì chánh pháp xương minh, xây dựng Thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Chư tôn đức đã từ bi hứa khả cho lời cầu thỉnh của chúng con, quang lâm chứng minh chú nguyện, chúng con xin cung kính khắc lòng tri ân Tam bảo, và thịnh đức của đại Tăng, chúng con thành tâm thiết lễ trai tăng cúng dường, lập thành công đức kỳ nguyện quả đại hồng chung đúc hôm nay được thành tựu như nguyện, tất cả chúng sanh khi nghe tiếng chuông này đều được phiền não đoạn diệt, trí tuệ phát sanh, tâm bồ đề tăng trưởng, âm siêu dương thái. Nguyện tiếng chuông này lưu truyền chánh pháp, lấn át bom đạn chiến tranh, xóa tan tiếng khổ đau, sân hận, thức tỉnh chúng sanh quay đầu hành thiện, chung tay xây dựng Thế giới hòa bình, và hướng mỗi người dân Việt Nam luôn gìn giữ truyền thống quê hương, biết yêu thương nhau trong đạo nghĩa đồng bào. Giờ đây, tiệc pháp đã an bày, chúng con thành tâm dâng cúng dường, cúi xin Chư tôn đức chứng minh nạp thọ.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô A Di Đà Phật

Trên Chư tôn đức đã từ bi hứa khả, và ban cho chúng con những lời chỉ dạy quý báu, chúng con xin cung kính tri ân, nguyện nỗ lực tinh tấn để không cô phụ những nhân duyên lành mà chúng con có được trong cuộc đời này. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Chư tôn đức Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bảo, hiện tiền Chư tôn đức tam bái.           

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.