Liên Hệ

Chùa Phước Duyên – Tp. Huế

8/60 Phạm Tu , Phường Hương Long, Tp. Huế
Điện Thoại : 84 (054) 3510144 và (054) 2229499
ĐTDĐ : 097 7379449 

Email:  taytue15@gmail.com và  thichnhatchanh@gmail.com
Website: www.tangkinhcachue.org