Giới Học Hoa Nghiêm

Thầy Thích Thái Hòa giảng tại Luật Viện Chùa Huệ Nghiêm với môn học : Giới Học Hoa Nghiêm.