Huấn từ cho các học chúng nhân ngày tri ân nhà giáo 20-11

Translator
 
 
 
 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thưa toàn thể thành viên của các Học chúng tu học tại trú xứ Tăng già lam Phước Duyên hiện tiền quý mến!

Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2023, là ngày Hiến chương Nhà giáo. Từ nơi nhân duyên này mà quý vị thể hiện lòng tôn kính các bậc thầy thuộc về gia đình huyết thống, thuộc về đạo lý thế gian và thuộc về đạo lý xuất thế gian. Ấy là một việc làm rất cao quý, rất có ý nghĩa nuôi dưỡng thiện căn, phước đức của mình, đời này và tiếp nối những đời về sau.

Xã hội phương Tây rộn ràng với những thành tựu khoa học kỹ thuật và có nhiều người đã hưởng thụ khoa học kỹ thuật mà quên mất đường về. Tuy nhiên, đối với văn hóa người phương Tây vẫn có ngày lễ Tạ ân. Vào ngày lễ này những người con đi xa đều tìm đủ mọi cách để trở về nhà và làm lễ Tạ ân. Tạ ân cha mẹ, tạ ân những người mà họ đã từng thọ ân. Có nhiều gia đình ở phương Tây đã dựng những hình ảnh cha mẹ hay thầy, hay bạn bè qua đời trước nhà của họ để làm lễ Tạ ân.

Người Đông phương chúng ta, và nhất là người Việt Nam, chúng ta có ngày rằm tháng 7, ngày Vu Lan – ngày Báo hiếu, Báo ân cha mẹ, sư trưởng, pháp giới đa sanh phụ mẫu. Và trong thế gian, đời thường thì có ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày Hiến chương Nhà giáo. Tất cả những người học trò tìm cách báo đáp ân đức giáo dưỡng của các bậc Thầy Cô ở trong xã hội. Tổ tiên Việt Nam chúng ta nói rất rõ “Không Thầy đố mày làm nên”. Câu ấy là câu rất quan trọng để cho những ai mỗi khi nghĩ đến công danh sự nghiệp của mình thì đều nhớ đến công ơn giáo dưỡng của các Thầy, các Cô ngoài đời cũng như trong Đạo. Và những bậc làm Thầy cô ngoài đời trong Đạo của các tôn giáo giáo dục, để con người biết được đạo lí với cái tâm làm thế nào, để tạo ra những thế hệ học trò xứng đáng để tiếp nối những gì tốt đẹp đối với gia đình truyền thống, đối với quê hương tổ quốc, đối với đạo lý của các tôn giáo mà các bậc giáo chủ đã khai sáng và giáo dục.

Cho nên không có xã hội văn minh nào mà không có ngày Tạ ân, không có ngành nghề nào mà không có Tổ. Thợ vàng có Tổ thợ vàng, thợ nề có Tổ thợ nề, thợ mộc có Tổ thợ mộc, thợ rèn có Tổ thợ rèn, thầy thuốc có Tổ thầy thuốc và giáo dục thì có Tổ của giáo dục. Không có ngành nào mà không có Tổ. Cho nên hôm nay ngày Nhà giáo, là ngày biết ơn của người học trò đối với Thầy Cô trong Đạo ngoài đời. Biết ơn, ấy là biết ơn bởi vì chính bản thân ta, kiến thức, học thức, ứng xử tốt đẹp với đời đều là từ nơi Thầy giáo dục. Cho nên người đời mà là những người đời bình thường thôi, họ cũng biết rằng, đạo lý học trò là luôn luôn tôn kính Thầy. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” – Thầy dạy cho mình một chữ cũng là Thầy của mình, Thầy dạy cho mình nửa chữ thôi cũng là Thầy của mình. Với đạo lý ấy mà nếu chúng ta biết tôn quý thì sự trật tự và hạnh phúc gia đình sẽ được thiết lập, trật tự và hạnh phúc trong dòng họ sẽ được thiết lập, trật tự và đạo đức xã hội sẽ được thiết lập, và quan trọng hơn hết là trật tự của các tôn giáo sẽ được thiết lập. Vì do học trò quên ơn của Thầy; con quên ơn cha mẹ, người dân quên ơn quốc vương, quên ơn những người lãnh đạo đất nước; người lãnh đạo đất nước quên ơn của những người con dân đã hy hiến cuộc đời mình cho quốc gia, bảo vệ đất nước; người làm chính quyền quên ơn chiến sĩ, liệt sĩ, quên ơn những người đã hy hiến đời mình cho quê hương xứ sở; do quên ơn mà phước đức bị mòn diệt đi. Mỗi khi phước đức đã bị mòn diệt thì tai họa tự tới, mình không mong cầu nó vẫn tự tới, nó tới vì do phước đức ở nơi chính mình bị mòn diệt, mà phước đức ở nơi chính mình mòn diệt là do vong ơn, quên ơn, phản ơn, bội ơn.

Hôm nay quý vị nhớ ơn của chư Tăng giáo hóa, nhớ ơn của quý Thầy dạy dỗ, cho nên đã về tại trú xứ Phước Duyên để dâng lên lời tác bạch thể hiện tấm lòng của mình đối với Tam bảo, đối với Ôn cố Phước Duyên và đối với chư Tăng hiện tiền đang có mặt nơi đây. Quý vị trực tiếp như vậy là một vinh dự nhưng có những vị không có đủ duyên lành trực tiếp ở đây, mà đang ở xa, đang bận công việc cũng gửi tâm tùy hỷ về đây cũng là một vinh dự cần được tán dương. Với việc làm của tất cả quý vị đang có mặt ở đây trực tiếp tri ân, nói lên lời cảm niệm cúng dường và gián tiếp tùy hỷ, tất cả có bao nhiều công đức chúng ta đều hồi hướng cho cha mẹ chúng ta, cho anh em của chúng ta, cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta đang còn sống ở đâu cũng an lạc hạnh phúc, biết tu tập, biết ăn chay, niệm Phật, biết từ bỏ điều ác, thực hành điều lành và những vị thân nhân quá cố của chúng ta ở trong các Học chúng cũng như pháp giới chúng sanh được trượng thừa công đức này, mà sinh ở thế giới nào cũng được an lạc hạnh phúc, cà cuối cùng là nguyện sanh về thế giới Tịnh Độ của Phật A Di Đà, tiếp tục nương vào uy lực, tha lực, đại nguyện lực của đức Phật A Di Đà và chư Phật mười Phương, các vị Bồ tát Thánh hiền mà tấn tu đạo nghiệp, nuôi lớn Bồ đề tâm, Bồ đề hạnh, Bồ đề nguyện. Đó là tất cả nguyện ước của quý vị thiết lễ cúng dường bằng tất cả tấm lòng trưa hôm nay. Xin chư Tôn đức Tăng hiện tiền, nhất tâm cầu nguyện cho sở nguyện cúng dường tri ân nhân ngày 20 tháng 11 năm 2023 của các Học chúng tại trú xứ Tăng già lam Phước Duyên được viên thành.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát!

Phiên tả: Đệ tử – Nhuận Tuệ
Ngày 20-11-2023