Tác bạch cúng dường trai tăng kỷ niệm ngày PHÁP SINH của HÒA THƯỢNG ÂN SƯ thượng THÁI hạ HÒA

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát

Kính bạch hiện tiền Chư tôn đức Tăng già chứng minh

Hôm nay, hội đủ duyên lành toàn thể Phật tử chúng con có duyên sự xin thành tâm đảnh lễ kính dâng lời tác bạch.

Nam Mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát ma ha tát tác đại chứng minh

Cung kính bái vọng Đức Trưởng lão Hòa thượng Viện Chủ Chùa Phước Duyên, Thành Phố Huế chứng minh.

Kính bạch: Hòa thượng Viện Chủ Luật Viện Huệ Nghiêm Tự, Chư tôn Hòa thượng hiện tiền chứng minh.

Kính bạch: Hòa thượng Ân Sư đạo hiệu thượng Thái hạ Hòa chứng minh

Kính bạch: Chư tôn thiền đức nhị bộ Tăng già tác đại chứng minh

Hôm nay, ngày mồng 17 tháng 09 năm Kỷ hợi, Gia đình chúng con là Phật tử Nhuận Pháp Minh, Nhuận Phật Minh, Nhuận Pháp Nguyên, Nhuận Kỳ Duyên, cùng đại diện cho toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam cung đối trước trai đường của Luật Viện Huệ Nghiêm Tự thành tâm thiết lễ trai tăng cúng dường nhân kỷ niệm ngày Pháp sinh tác thành bản thể Tỳ Kheo của Hòa thượng Luật Chủ Huệ Nghiêm và Ân Sư chúng con đạo hiệu thượng Thái hạ Hòa nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm.

Kính bái bạch quý Ngài chứng minh,

Chúng con cung kính nghe: “Phật pháp nhị bảo toàn tạ Tăng hoằng, Tăng bảo trường tồn, Phật pháp bất diệt”, Chư thế tôn thị hiện niết bàn, bản nguyện của Chư Phật được tiếp nối bởi Tăng già, chánh pháp được Chư Phật tuyên thuyết, nhưng Tăng già là người tiếp nối hoằng truyền, để chúng sanh được ân triêm pháp lạc. Vì thế mà tăng bảo trường tồn, thì Phật pháp bất diệt. Tăng bảo thường con thì đại nguyện độ sanh của Chư Phật được tiếp nối, và Chánh pháp thường trụ nơi thế gian bằng đời sống phạm hạnh, tinh chuyên giới luật, hoằng pháp lợi sanh của Tăng già. Nên ngày tác thành bản thể Tỳ kheo của Chư tôn đức, chính là ngày pháp sinh, ngày đánh dấu Chư tôn đức chính thức dự hàng chúng trung tôn, làm nơi quy ngưỡng cho bốn chúng, tiếp nối công hạnh của Chư Phật, Chư Tổ truyền đăng tục diệm.

Kính bạch quý Ngài, thật là một nhân duyên trùng hợp trong ngày Pháp sinh của nhị vị Ân sư :  

  • Cùng thọ Tỳ kheo vào ngày Vía Bồ tát Quán Thế Âm, Hòa thượng thượng Minh hạ Thông thọ Tỳ kheo vào ngày 19.06 năm Mậu Thân 1968, và Hòa thượng thượng Thái hạ Hòa thọ Tỳ kheo vào ngày 19.09 năm Quý Sửu 1973.
  • Hai Ngài cùng thọ Tỳ kheo tại Phật học viện Hải Đức, Nha Trang với cùng một tôn hiệu Giới Đàn Phước Huệ, cùng do Hòa thượng thượng Trí hạ Thủ làm Chánh Chủ Đàn.
  • Và cùng đắc giới với Hòa thượng đường đầu Hòa thượng thượng Thị hạ Chí, hiệu Phúc Hộ, phương trượng Tổ đình Từ Quang, Đá Trắng, Phú Yên.

Phải chẳng sự đồng hành của nhị vị Ân sư hôm nay trong chí nguyện hoằng truyền luật học, dĩ giới vi sư, có sự giao cảm bất tư nghì của sự trùng hợp trong ngày thọ đại giới của hai Ngài. Từ đại duyên tác thành bản thể Tỳ kheo của hai Ngài mà Phật giáo Việt Nam ngày nay có thêm hai bậc Luật sư, Giáo thọ sư sống trọn vẹn với bản nguyện của Tăng già, hành đại nguyện của tăng già, góp phần làm cho đạo mạch trường lưu, chúng sanh an lạc.

Đức lành lưu xuất từ thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của nhị vị ân sư mà biết bao nhiêu Chư tôn đức Tăng, Ni được tác thành bản thể Tỳ kheo, thành tựu được tâm nguyện hành trì giới luật, thuyết giảng Phật pháp, nối nghiệp độ sinh từ công ơn giáo dưỡng của nhị vị Ân sư, và Phật tử thiện tín khắp nơi, GĐPT Việt Nam được ân triêm pháp lạc, tinh tấn tu trì đúng chánh pháp từ sự chỉ dạy của quý Ngài.

Kính bạch quỳ Ngài, quỳ nơi đây, hướng về nhị vị Ân sư lòng chúng con bồi hồi dâng lên bao nhiêu cảm xúc với nguồn pháp lạc lưu xuất từ thân hành Phật sự của Ngài chẳng nề lao nhọc, mang chánh pháp trao truyền bằng tâm chứa đầy như ý bảo châu như lời Huyền Giác thiền sư trong Chứng Đạo Ca:

“Cùng Thích tử, khẩu xưng bần
Thực thị thân bần đạo bất bần
Bần tắc thân thường phi lũ hạt
Đạo tắc tâm tàng vô giá châu”

Thân thường mặc áo chấp vá, nhưng đạo thì ẩn chứa hạt châu vô giá, lấp lánh chiếu soi và sưởi ấm cho người. Nhị vị Ân sư đã sống như thế, hành như thế để làm gương sáng cho tứ chúng cùng soi chung, làm phước điền cho chúng sanh kết duyên, làm người lái đò với từ tâm vô lượng giữa sóng gió ba đào thị phi, giữa thói đời tranh danh đoạt lợi, luôn sưởi ấm cho chúng con bằng giáo pháp Thế tôn.

Hôm nay, chúng con mạo muội tổ chức Lễ cúng dường Trai tăng kỷ niệm ngày pháp sinh của nhị vị ân sư, không phải để chạy theo hình thức, danh tướng, mà chúng con cùng nhau thực hiện tâm nguyện tri ân, báo ân của người con Phật. Bởi ân đức mà chúng con thọ nhận từ quý Ngài quá lớn lao, nên khi có cơ duyên chúng con xin dốc lòng đền đáp phần nào ân giáo dưỡng, cúi xin quý Ngài từ bi hỷ xả cho chúng con.

Chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân cao dày của nhị vị Thế độ bổn sư của hai Ngài, Hòa thượng đàn đầu đắc giới, Chư tôn đức Yết Ma, Giáo Thọ, Thất vị tôn chứng, Hòa thượng Chánh Chủ Đàn, Chư tôn đức chức sự Ban kiến đàn, Hộ đàn đã tác thành giới thể Tỳ kheo cho nhị vị ân sư của chúng con.

Chúng con xin hướng về bốn ân trọng mà nhị vị Ân sư luôn tâm niệm báo đền bằng đời sống phạm hạnh của mình để thành kính đảnh lễ thù ân.

Và giờ này chúng con thành tâm dâng trai lễ cúng dường nguyện lập thành công đức kỳ nguyện Phật pháp trường tồn, Thế giới hòa bình, Pháp giới chúng sanh âm siêu dương thái. Ngưỡng cầu trên Chư tôn đức thùy từ chứng minh nạp thọ để chúng con được ân triêm công đức. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Chư tôn đức,

Chúng con xin thành tâm đảnh lễ tri ân đại lượng từ bi của Chư tôn đức, nguyện xin phụng hành lời chỉ dạy của quý Ngài để tu học và phụng sự đúng chánh pháp. Chúng con thành tâm kính chúc Chư tôn đức tăng quang hạ lạp, Phật sự viên thành, Bồ đề viên dung.

Chúng con xin thành tâm hướng về Tam bảo, hướng về đại Tăng hiện tiền chí thành đảnh lễ cúng dường tam bái.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.