Đức Đạt LAI LẠT MA – Thông điệp về sự ra đi của Đức Tăng THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Với sự ưu buồn mà tôi biết được sự ra đi gần đây của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Quảng Độ. Tôi xin cầu nguyện cho người huynh trưởng tinh thần của chúng tôi và lời phân ưu đến với môn đồ pháp quyến.

Mặc dù tôi đã không có cơ hội gặp mặt Đức Tăng Thống, tôi biết là Ngài đã hy hiến bản thân cho việc hoằng hoá độ sinh. Trong lúc chúng ta tưởng nhớ ngài, chúng ta có thể hoan hỉ là Ngài đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Với sự cầu nguyện của tôi,

(Ký tên)

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Nguồn: fb Văn Phòng II Viện Hoá Đạo