Người biết niệm Phật

HT Thích Thái Hòa giảng nhân Ngày chánh niệm tại núi Thừa Lưu.
Ngày 25.6 Đinh Hợi (07.08.2007)