Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

HT Thích Thái Hoà chia sẻ Pháp thoại “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” trong Khoá tu học Phật Pháp lần thứ 11 của GĐPT Thiện Trí , Thuỵ Sĩ vào ngày tu thứ 4 02.06.2019 – 29.04. Kỷ Hợi. 

HT hỏi “ ngọn đuốc ấy từ đâu mà có để ta thắp ?

1. Từ 5 thời thuyết giáo của Đức Phật theo sự phán giáo của Ngài Thiên Thai Trí giả (thế kỷ thứ VI) giáo Pháp của Đức Phật được chuyển tải qua 5 thời kỳ như sau Thời kỳ 1 Hoa Nghiêm Thời kỳ 2 A Hàm Thời kỳ 3 Phương Đẳng Thời kỳ 4 Bát Nhã Thời kỳ 5 Pháp Hoa & Niết Bàn cho nên ta phải thắp đuốc là thắp đuốc từ 5 thời kỳ giáo Pháp này để soi đường cho chúng ta đi

2. Kết tập Kinh điển là việc của Chư tổ : là bản nguyện tu học của thế hệ về sau, các Vị lấy ý Phật làm chính , lấy Tông chỉ của Phật làm chính và minh hoạ cụ thể bằng văn bản qua 12 thể loại Kinh điển hay 12 thể loại văn học để diễn tả tâm tông hay ý chỉ của Phật từ cạn đến sâu , từ hẹp đến rộng , từ thực tiễn đến siêu việt..

3. Ngọn đuốc ấy lấy gì làm thân ? lấy gì làm nhiên liệu ? Lấy gì làm ánh sáng ?

Ngọn đuốc ấy lấy giới làm thân; lấy định làm nhiên liệu ; lấy tuệ làm ngọn đuốc . Cho nên ngọn đuốc ấy là ngọn đuốc soi xuyên suốt nhân duyên , nhân quả từ thế giới địa ngục lên đến thế giới của Chư Phật , từ Pháp hữu vi đến vô vi ; từ Pháp hữu lậu đến vô lậu; từ Pháp sinh tử đến Niết bàn v.v…v.v

4. Ngọn đuốc ấy được thắp lên từ Bát chánh đạo (8 thành phần của Chánh đạo , 8 yếu tố tạo nên con đường dẫn tới đời sống của Bậc thánh)

Chánh ngữ , Chánh nghiệp , Chánh mạng tạo thành thân cây đuốc.

Chánh tinh tấn , Chánh niệm , Chánh định là nhiên liệu của cây đuốc Chánh tư duy là tim của cây đuốc và Chánh kiến là ngọn đuốc

Nhờ có ngọn đuốc của Chánh kiến mà chúng ta thấy rỏ khổ đúng là khổ (Khổ đế) , thấy rỏ nguyên nhân của khổ đúng là nguyên nhân của khổ (Tập đế) , nhờ có ngọn đuốc này mà ta soi thấy sự thật của diệt tức là Niết bàn an lạc (Diệt đế) , nhờ có ngọn đuốc này mà ta soi thấy con đường diệt khổ (Đạo đế)

Nhờ có ngọn đuốc này mà ta soi thấy sự liên hệ của 12 duyên khởi trong đó cái này sinh thì cái kia sinh , vô minh sinh thì hành sinh….khiến có đời sống sinh tử luân hồi.

Cái này diệt thì cái kia diệt vô minh diệt thì hành diệt v.v…v.v.. nên ta có đời sống chấm dứt sinh tử , khổ đau .

Niết bàn chính là đoạn tận Tập đế và Khổ đế ngay nơi thân năm uẩn này.

Nhờ có ngọn đuốc này mà ta soi thấy Phật tính nơi tâm ta , Như Lai tạng tính ngay nơi tâm ta , tự tánh thanh tịnh ở nơi tâm ta , Phật tính hay Như Lai tạng tính v.v….là thể tính bất sinh , bất diệt , bất thường , bất đoạn , bất cấu , bất tịnh , bất tăng , bất giảm , bất lai , bất khứ …

Cũng bằng ngọn đuốc này ta soi thấy hết thảy chúng sinh đều có Phật tính , đều có Như Lai tạng tính mà phát khởi đại nguyên , đại hạnh từ nơi tâm đại Bồ đề để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh , thiết lập quê hương Tịnh độ theo Bản nguyện để nhiếp hoá chúng sinh nhằm tạo điều kiện cho chúng sinh tu học , bỏ ác làm lành , giữ gìn tâm ý thanh tịnh , tạo thành an lạc cho hết thảy chúng sinh , trang nghiêm Cõi Phật tuỳ theo mọi điều kiện mà chúng sinh đang có thể ….

Kính tóm tắt & chia sẻ
Nhuận Pháp Nguyên
03.06.2019 – 01.05. Kỷ Hợi (PL 2563)