Hạnh nguyện Từ Quang

Pháp thoại tại Chùa Từ Quang , Tp. Nice , Pháp quốc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

HT Thích Thái Hòa chia sẻ Pháp thoại “Hạnh nguyện Từ Quang” tại Chùa Từ Quang , Tp. Nice , Pháp quốc vào ngày 11.06.2019 – 09.05. Kỷ Hợi PL 2563

Kính xin tóm lược nội dung bài Pháp thoại với những điểm chính như sau:

1.Ý nghĩa Từ Quang

Từ là từ bi; Quang là ánh sáng. Từ Quang là ánh sáng từ bi . Lại nữa Từ là đại bi , Quang là đại trí . Nếu chúng ta tu học mà không thiết lập trên nền tảng đại trí đại bi thì tình thương của chúng ta không rộng lớn, sự hiểu biết của chúng ta cũng không rộng lớn và cũng không sâu sắc.

2. Muốn có đại trí, đại bi thì phải phát Bồ đề tâm, thượng cầu Phật đạo , hạ hóa chúng sinh . Thượng cầu Phật đạo là cầu đại trí của Phật , hạ hóa chúng sinh là thực hành theo hạnh đại bi của Phật

3. Hạnh nguyện Từ Quang ấy là hạnh nguyện đem đại trí đại bi soi chiếu cùng khắp đối với tứ sanh và cửu hữu . Tứ sanh là loài sanh ra từ bào thai , loài sanh ra từ trứng , loài sinh ra từ sự ẩm thấp, loài sinh ra từ sự biến hóa. Cửu hữu là chính không gian hiện hữu của chúng sinh bao gồm: Ngũ thứu tạp cư địa . Chúng sinh ở bốn cõi trời sắc giới . Chúng sinh ở cõi trời tứ không định. Hạnh nguyện Từ Quang là đem ánh sáng trí tuệ & từ bi giáo hóa bốn loại chúng sinh đang cư trú trong chín không gian ấy……

4. Đức Phật lịch sử : Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử, Ngài có mặt giữa cõi đời này với hạnh nguyện Từ quang và với hạnh nguyện này Ngài kham nhẫn cho nên Ngài đối thoại và đối diện với giai cấp Bà La Môn (giai cấp Giáo sĩ), giai cấp Sát Đế Lợi (giai cấp vua chúa), giai cấp thương gia , giai cấp công nhân , Ngài đối thoại với tất cả các giai cấp này bằng chất liệu đại trí và đại bi nên khiến nhiều vị trong những giai cấp này quay về với Phật Pháp và sống trong Tăng đoàn Thế Tôn.

5. Đức Phật bản nguyện : cũng từ hạnh nguyện Từ quang mà Đức Phật A Di Đà đã thiết lập thế giới Tịnh độ để giáo hóa chúng sinh trong mười phương. Đại nguyện thứ nhất của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ tát đạo Ngài nguyện rằng : “Khi tôi thành Phật, thì cõi nước của tôi không có ba đường xấu ác là địa ngục, ngã quỹ , súc sinh” . Địa ngũ là ngục tù , ngã quỹ là cảnh giới đói nghèo, súc sinh là cảnh giới ngu dốt .

Vì vây, ta đọc kỹ và chiêm nghiệm 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì nguyện nào của Ngài trong đó cũng chuyển tải chất liệu của hạnh nguyện Từ quang. Nghĩa là chất liệu của đại bi và đại trí.  

6. Các Vị Bồ Tát : Bồ Tát Quán Thế Âm với hạnh nguyện đại bi , Bồ Tát Văn Thù với hạnh nguyện đại trí , Bồ Tát Phổ Hiền với hạnh nguyện đại hạnh , Bồ Tát Địa Tạng với đại nguyện …..tất cả các Ngài đều đã và đang thực hành hạnh nguyện Từ quang dưới nhiều hình thức khác nhau , với nhiều phương tiện và pháp môn khác nhau

7. Các chùa đều có mặt trong nhau : chùa Từ quang, chùa Quảng Đức , chùa Vạn Hạnh hay chùa Thiện Minh …các Ngài đều thiết lập ngôi chùa trên hạnh nguyện đại trí và đại bi , vì vậy các chùa luôn luôn có mặt với nhau để hỗ trợ nhau hoằng Pháp và luôn luôn có mặt trong nhau vì đồng một thể tính Tam Bảo …

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát