Hạnh phúc của chúng ta đang ở đâu ?

Nam Mô  Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

HT Thích Thái Hòa chia sẻ Pháp thoại “Hạnh phúc của chúng ta đang ở đâu ?” tại Chùa Tuệ Giác , Tp. Liege , Vương quốc Bỉ vào ngày 08.05. Kỷ Hợi PL 2563 – 10.06.2019

Kính xin tóm tắt như sau :

1. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi thân người. Thân người rất khó được mà chúng ta đã có được

2. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi sáu căn toàn vẹn

3. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi sự gặp gỡ của các Thiện hữu tri thức

4. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi niềm tin của chúng ta

5. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi sự tu tập đối với Chánh Pháp

6. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi thân không tật bệnh , tâm không phiền não ( thân tâm an lạc)

7. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi sự thành tựu Tuệ giác

8. Hạnh phúc của chúng ta đang ở nơi đời sống có lợi ích cho mình và cho mọi người đời này và đời sau

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát