Giới Luật Phật Giáo – Tăng Học

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính chia sẻ ….
1/ Thái tử Tất Đạt Đa lấy vợ năm 16 tuổi và đi tu năm 19 tuổi
2/ Cứ nhầm tưởng PGVN được truyền từ Trung Hoa nhưng không phải như vậy.

Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 1
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 2
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 3
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 4
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 5
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 6
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 7
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 8
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 9
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 10
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 11
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 12
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 13
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 14
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 15
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 16
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 17
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 18
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 19
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 20
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 21
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 22
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 23
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 24
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 25
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 26
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 27
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 28
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 29
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 30
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 31
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 32
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 33
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 34
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 35
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 36
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 37
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 38
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 39
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 40
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 41
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 42
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 43
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 44
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 45
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 46
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 47
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 48
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 49
Giới Luật Phật Giáo - Tăng Học - Bài 50