Lễ quá đường đầu tiên mùa an cư kiết hạ Ngày 16-4 nhuận Năm Canh Tý PL 2564

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng hiện tiền,
Hôm nay là ngày 16.04 nhuận, năm Canh Tý, PL 2564. Dương lịch 07.06.2020, tại nước Việt Nam, Tp. Huế, phường Hương Long, Tự viện Phước Duyên. Con tên là Trần Thị Phượng Liên, PD :Nhuận Pháp Nguyên, con xin đại diện cho gia đình , cũng như toàn thể Anh Chị Em hiện tiền có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dâng lời tác bạch.

Nam Mô An Cư Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính bạch Chư Tôn Đức!

Chúng con kính nghe: Sau khi Đức
Thế Tôn thành đạo, chuyển vận Pháp luân tại vườn Nai, hóa độ năm anh em Kiều Trần Như, từ đó Tam Bảo thành tựu đầy đủ cả sự tướng và lý tánh. Tăng đoàn đệ tử của đức Thế Tôn phát triển ngày càng lớn mạnh, để cùng với Đức Thế Tôn tuyên dương Chánh Pháp lợi lạc cho thế giới trời người.

Vua Tần-bà-ta-la lần đầu tiên đã xây dựng Tinh xá Trúc Lâm tại nước Ma-kiệt-đà, để dâng cúng lên đức Thế Tôn và Tăng đoàn, làm nơi lưu trú an cư đầu tiên, tránh ba tháng mùa mưa không thuận lợi cho việc hoằng pháp và đồng thời tránh giẫm đạp lên các loài côn trùng nhỏ bé sinh sản trong mùa mưa, đồng thời cũng làm thiện duyên, cho hàng cư sĩ tại gia có điều kiện cúng dường đức Thế Tôn và chúng Tăng trong ba tháng an cư và lại có cơ hội thường xuyên lui tới Tinh xá Trúc Lâm để được nghe Pháp và tu học.

Ngày nay, chúng con có đủ thiện duyên, làm đệ tử tại gia của đức Thế Tôn và làm Cận sự nam, Cận sự nữ trong ngôi nhà Tam Bảo. Lại học theo hạnh hộ trì Tam Bảo cao đẹp của người xưa, phụng hành lời dạy hộ trì Tăng Bảo do đức Thế Tôn thường dạy, nay mùa an cư kiết hạ của chư Tôn Đức Tăng Già Nhị bộ lại trở về trên quê hương Việt Nam yêu dấu, lòng chúng con dâng trào cảm xúc, trong ký ức chúng con hình ảnh của đức Thế Tôn và Tăng đoàn thời Phật còn tại thế lại tuôn trào trổi dậy, khiến chúng con lại càng xúc động hơn, trong thời kỳ đạo đức suy thoái, pháp nhược ma cường, mà chư Tôn Đức Tăng vẫn giữ gìn giới đức thanh tịnh, định tuệ trang nghiêm làm sở y phước điền cho hàng Phật tử tại gia chúng con gieo trồng phước đức nuôi lớn thiện căn, khiến đạo tâm bất thoái.

Giờ phút này, ngôn bất tận ý, chúng con chẳng biết nói gì thêm, chỉ nguyện làm người Phật tử nuôi lớn tín tâm hộ trì Tam Bảo, yểm trợ Quý Tăng Ni hoằng pháp lợi sanh trong những điều kiện mà chúng con đang có thể, góp phần vào sự lợi lạc muôn loài.

Vậy, kính xin chư Tôn Đức Tăng hiện tiền nạp thọ lòng thành cúng dường của chúng con trưa hôm nay, để chúng con được mãi mãi kết duyên lành trong Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo tồn tại thế gian để người còn kẻ mất và muôn loài chúng sanh đều được ân triêm lợi lạc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô A Di Đà Phật!

Trên Chư Tôn Đức đã từ bi hứa khả và ban cho chúng con những lời chỉ dạy quý báu, chúng con xin cung kính tri ân, nguyện nỗ lực tinh tấn để không cô phụ những nhân duyên lành mà chúng con có được trong cuộc đời này.

Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường Tam Bảo, hiện tiền Chư Tôn Đức tam bái.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.