Cả Một Trời Xuân

Pháp thoại thầy Thích Thái Hòa giảng cho đại chúng tại chùa Phước Duyên, Huế ngày mồng 2 tết Nhâm Dần 2022.

Thích Thái Hòa