Tóm lược Pháp Thoại 5 Tịnh Đức của Người Xuất Gia

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính tóm lược Pháp thoại “ 5 Tịnh Đức của Người Xuất Gia “ do HT Thích Thái Hoà giảng trong buổi lễ thắp nến tưởng niệm Đại trưởng lão HT Thượng Trí Hạ Quang nhân dịp Chung thất 25.12.2019 (30.11. Kỷ Hợi PL 2563) tại Chùa Phật Ân, Long Thành , Đồng Nai.

1. Phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố : nghĩa là vì cảm mến Đạo Pháp mà ôm hoài bão xuất gia chứ không phải xuất gia vì mục đích nào khác

2. Hủy kỳ hình hảo ứng Pháp phục cố : vì thích ứng với Pháp phục nên huỷ bỏ râu tóc nơi hình hài. Ấy là Tịnh Đức thứ hai của Người Xuất Gia về hình tướng

3. Các ái từ thân vô thích mạc cố : không còn thân sơ vì đã từ giã Song Thân cắt đứt ân ái. Người xuất gia nhờ Tịnh Đức này mà có tâm đối xử bình đẵng đối với tất cả Chúng sinh.

4. Uỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố : vì sùng mộ và tôn kính đạo Pháp nên Người xuất gia buông bõ thân mạng và uỷ thác sinh mệnh của chính mình cho Chánh Pháp

5. Chí cầu Đại thừa vị độ nhân cố : vì muốn hoá độ hết thảy mọi người nên chí nguyện mong cầu giáo Pháp Đại Thừa

Ấy là 5 Tịnh Đức của Người xuất gia. Người xuất gia kế tục và thắp sáng ngọn đèn của Chánh Pháp từ Chư Phật , Lịch Đại Tổ Sư , Thượng Nhân , Tôn Sư , Ân Sư chính là thắp sáng và tiếp nối 5 Tịnh Đức này.

Đối với Hàng Cư Sĩ tại gia Trí Quang Thượng Nhân dạy : “ Ta là Phật Tử “ . Phải khẳng định một cách kiên cố và thường trực như vậy đối với bất cứ ai , bất cứ hoàn cảnh nào.

Nếu chúng ta thực hành như vậy là chúng ta đang tiếp nối và tuyên duyên Chánh Pháp

Tất cả chúng ta phải bưng ngọn đèn Chánh Pháp đi khắp mọi nơi , rọi vào hang cùng ngõ hẻm , điều chỉnh lại ngọn đèn nào đã bị lệch lạc, thắp sáng lên ngọn đèn Chánh Pháp ở những nơi chưa có Chánh Pháp.

Chúng ta làm được như vậy , mới là báo đáp ân đức Thầy Tổ , Thượng Nhân , Tôn Sư , Ân Sư của tất cả chúng ta ….

Phượng Liên kính chia sẻ
26.12.2019 – 01.12. Kỷ Hợi PL 2563