Năm điều của người biết hộ pháp

(Đạo từ do Hòa thượng Thích Thái Hòa chia sẻ vào ngày 16 tháng 4 nhuận, năm Canh tý, PL 2564- TL 2020, tại Tự viện Phước duyên-Thành phố Huế).

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thưa Quý vị tín chủ, cùng toàn thể Phật tử hiện tiền quý mến!

Tôi thay mặt HT viện chủ Tự viện Phước Duyên, cũng như chư Tăng hiện tiền, ghi nhận lời tác bạch cúng dường của Quý vị trưa hôm nay và đồng thời đại lao chư Tôn đức tăng hiện tiền, có vài điều chia sẻ đến Quý vị trong buổi lễ cúng dường đầu tiên mùa an cư kiết hạ của Tăng già tại Tự viện Tăng già lam Phước Duyên trưa hôm nay, mong tất cả Quý vị lắng nghe.

Cúng dường là một trong mười hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà cũng là hạnh nguyện chung của các Vị Bồ tát quá khứ , hiện tại , tương lai khắp trong mười phương, ba cõi, ngay cả hàng Cư sĩ tại gia có những Vị thọ trì Ba pháp Quy y Tam bảo, năm cấm Giới ; có những Vị thọ trì Ba pháp Quy y Tam bảo với 10 thiện Giới , có những vị thọ trì ba pháp Quy y Tam Bảo  với Bồ tát giới tại gia , nhờ thực hành ba Pháp Quy Y và các Giới pháp mà Quý vị đã lãnh thọ trì từ Thế gian trú trì Tam bảo với pháp Yết Ma của Tăng già mà Giới thể của Quý vị thành tựu, để Quý vị tu tâm, luyện đức , khiến thân nghiệp của Quý vị luôn luôn ở trong sự thanh tịnh, ngữ nghiệp của Quý vị luôn luôn ở trong sự thanh tịnh, ý nghiệp của Quý vị luôn luôn ở trong sự thanh tịnh, nhằm hộ trì Phật Pháp tồn tại thế gian, lợi lạc thế giới trời người.

Noi theo gương của đức Thế Tôn, Tăng đoàn tu tập Giới Định Tuệ và noi theo hạnh hộ trì Tam Bảo hộ pháp của các Bậc quốc vương có tín tâm đối với Tam Bảo; noi theo hạnh hộ trì Tam Bảo, hộ pháp của các Bậc Trưởng giả có tín tâm đối với Tam Bảo và hộ trì Phật Pháp, và muốn hộ trì Phật Pháp có kết quả , nên Quý vị cần phải thực tập năm điều sau đây:

  1. Mặc hộ : Nghĩa là hộ trì Phật Pháp bằng cách tự mình âm thầm thực hành Phật Pháp dưới hình thức vô tướng, vô ngôn, chỉ làm mà không nói , không nêu danh, không phô trương , thực hành hộ Pháp theo Mặc hộ như thế sẽ không bị chướng ngại , không bị giới hạn với bất cứ không gian nào, với bất cứ thời gian nào, với bất cứ đối tượng nào.
  1. Niệm hộ : Hộ Pháp bằng cách luôn luôn nhớ đến Chánh Pháp và mong Chánh Pháp trường tồn để báo đáp ân đức của Tam Bảo , ân đức chúng sinh ngay trong từng tâm niệm của mình , ngay trong ý thức tu học của mình , ngay trong từng việc làm của mình , ngay trong từng ý nghĩ của mình. Nghĩa là hành động, lời nói , tâm ý của mình luôn luôn đặt trọn ở trong Chánh Pháp , khiến Chánh Pháp trường tồn, lợi lạc đến muôn loài chúng sinh , ấy là Hộ pháp bằng Niệm hộ.
  1. Trí hộ : Hộ Pháp bằng trí tuệ; bằng sự quán chiếu, để thích ứng với mọi hoàn cảnh, và không bị hoàn cảnh làm thay đổi, bởi vì hộ trì bằng trí tuệ là sự Hộ Pháp khế cơ, khế thời , thích hợp với mọi đối tượng không bị khiếm khuyết , không làm thay đổi tâm Bồ Đề, Hạnh Bồ Đề, Nguyện Bồ Đề của mình , làm dù việc nặng hay nhẹ, việc thấp hay cao , việc bên phải hay bên trái, nhưng tất cả đều thích ứng với chân lý, với đạo,với đời sống giải thoát, giác ngộ, đó gọi là trí hộ.
  1. Tức hộ : Hộ pháp bằng sự đình chỉ cái tâm vọng ngoại, không cầu Phật ở bên ngoài mà cầu Phật ở bên trong tâm mình , không cầu danh ở bên ngoài mà cầu tâm trong sạch tự vốn có ở bên trong tâm của chúng ta , không cầu lợi danh, ca tụng , tán dương ở bên ngoài mà cầu thấy Minh Tâm Kiến Tánh nơi tâm của mình , nơi tánh của mình , nơi đời sống của mình trong thật tế này . Hộ niệm như vậy là dứt hết tham duyên bên ngoài và hướng tâm tới trí giác ở bên trong , hộ niệm như vậy, hộ pháp như vậy khiến cho Chánh Pháp trường tồn , ma quân khiếp đãm , đầu hàng vì ma quân không đủ khả năng , không đủ cái nhìn Kiến Tánh ấy . Đó gọi là hộ Pháp bằng tức niệm.
  1. Tha hộ : Hộ Pháp bằng cách, mình phải biết chấp nhận cái gì là không phải mình và phải thấy rõ cái không phải là mình đã tạo ra mình trong hiện tại, đã tạo ra mình trong quá khứ và có thể sẽ tạo ra mình trong tương lai. Pháp được tạo nên bởi những yếu tố không phải là Pháp, cho nên Hộ pháp được như vậy, chúng ta có thể sử dụng tất cả các pháp để Hộ pháp, nhờ Hộ pháp bằng sự tha hộ này mà chúng ta có khả năng chuyển hóa những người chê bai  sự cúng dường trở thành những người hộ trì chúng ta cúng dường; hộ pháp bằng tha hộ có năng lượng chuyển hóa những người cản trở chúng ta cúng dường, trở thành những người hỗ trợ ta cúng dường ; hộ pháp bằng tha hộ này có khả năng làm thay đổi những người đối lập với ta cúng dường, trở thành đồng hành cùng với ta trên đường cúng dường. Hộ pháp bằng tha hộ này, chúng ta mượn ngoại cảnh thuận lợi để nuôi dưỡng nội nhân, nội duyên cùng khắp trong tâm của chúng ta; hộ pháp bằng tha hộ như thế, chúng ta sẽ làm cho Chánh pháp được trường tồn, chúng ta sẽ làm cho chúng sinh an lạc . Gạo, dầu , muối , mì, bột nêm , tịnh tài không phải là Pháp, nhưng chúng ta biết sử dụng nó để hộ pháp thì tất cả những thứ đó sẽ yểm trợ cho Tăng già tu học vững chãi đối với Giới Định và Tuệ , và sự cúng dường ấy có khả năng tựu thành phước đức của chúng ta, để chúng ta thành tựu phước báu ở cõi người từ sự cúng dường này ; chúng ta thành tựu phước báu ở cõi trời từ sự cúng dường này , chúng ta thành tựu phước báu của các bậc Thánh trí , Thanh văn, Duyên giác từ sự cúng dường này . Chúng ta thành tựu tâm bồ đề, nguyện bồ đề ,hạnh bồ đề từ những nơi tha hộ cúng dường này và từ nơi tha hộ cúng dường này, chúng ta duyên vào chúng để nhập vào cảnh giới bất khả tư nghị của chư Phật và có thể kiến lập Tịnh Độ, để yểm trợ những người đồng tu, đồng hành, đồng nguyện với chúng ta, có cơ duyên tu học để tăng trưởng Bồ đề tâm, chấm dứt sinh tử , sống đời sống lợi ích cho mình, cho người, ngay trong đời này và đời sau . Cúng dường bằng tha hộ, cho nên chúng ta làm một bài thơ , sáng tác một bản  nhạc , hay ca ngâm một  bản nhạc, một bài thơ để làm cho người khác tỉnh ngộ , bỏ tà tâm trở về với Chánh tâm, bỏ tiểu tâm mà trở về đại tâm , bỏ thấp tâm mà trở về vô thượng tâm. Tha hộ như vậy, khiến cho Chánh pháp trường tồn , chúng sinh an lạc.

Hôm nay, Quý vị đã nghe lời Phật dạy, nghe lời Tổ tiên giáo huấn và nghe lời sách tấn của các bậc Sư trưởng mà khởi tâm cúng dường bằng năm  sự hộ trì Chánh pháp như thế , tôi nghĩ rằng : Quý vị sinh ra ở đâu, cũng gặp được Chánh pháp; sinh ra ở đâu cũng gặp được Minh sư; sinh ra ở đâu cũng gặp thiện hữu; sinh ra ở đâu cũng có Y báo , Chánh báo trang nghiêm , muốn cúng dường thì tài vật tự có để cúng dường ; muốn ca ngâm thì thơ ca , thi phú tự xuất hiện để cúng dường ; muốn in ấn kinh sách thì liền có Pháp bảo của chư Tôn đức trước  tác , dịch thuật để cúng dường . Cho nên, Quý vị phải nuôi dưỡng tâm cúng dường , hộ trì chánh pháp bất cứ ở đâu và lúc nào, đó là cách báo đáp ân đức Tam bảo , báo đáp ân đức của Tổ tiên , Ông bà nội ngoại , Cha mẹ hiện tiền , Cha mẹ quá khứ và Cha mẹ trong tương lai và quan trọng hơn hết là đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh đều được viên thành Phật đạo.

Một lần nữa, tôi thay mặt HT viện chủ Tự viện Phước Duyên , chư Tôn đức tăng hiện tiền, tán dương , ca ngợi tâm cúng dường trực tiếp , gián tiếp , từ gần đến xa , từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng, đến toàn thể Phật tử đang có mặt trực tiếp hoặc gián tiếp, trong đạo tràng cúng dường tại Tăng già lam Phước Duyên trong buổi Quá đường đầu tiên của mùa An cư kiết hạ Tăng Già tại Việt Nam PL 2564.

Cầu nguyện người còn kẻ mất đều được ân triêm lợi lạc .
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát .

Đệ tử Nhuận Pháp Nguyên kính ghi          
09.06.2020 (18.04 Nhuận Năm Canh Tý PL 2564)