Niềm Tin và Lẽ Sống

Thưa quý vị,

Hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2015. Chúng tôi có nhân duyên đến công ty theo lời của ban giám đốc là ông bà Stefanus và Erryana. Chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 5 điều như sau:

  1. Niềm tin, chúng ta sống cần có một niềm tin. Vì niềm tin giúp chúng ta phát sinh sự hy vọng và giúp chúng ta vươn lên một đời sống cao đẹp. Sống không có niềm tin chúng ta không có gì để hy vọng và không có khả năng cải thiện đời sống. Do đó, sống chúng ta cần có một niềm tin.
  2. Trái tim chân thật, chúng ta hãy đến với nhau bằng tất cả trái tim và hãy sống với nhau bằng tất cả tấm lòng chân thật. Tấm lòng chân thật có khả năng chế tác ra hạnh phúc lâu dài cho chúng ta.
  3. Hiểu biết, chúng ta muốn có hiểu biết thì phải luôn luôn học hỏi. Chúng ta hãy học hỏi ngay nơi chính đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy học hỏi ngay nơi mọi vật chung quanh chúng ta.  Chúng ta hãy học hỏi ngay nơi đồng nghiệp của chúng ta. Sự hiểu biết càng lớn thì hành động của chúng ta càng thực tế và sự khoan dung độ lượng nơi tâm hồn chúng ta càng cao.
  4. Thương yêu, chúng ta không thể lớn lên nếu trong đời sống chúng ta thiếu tình thương của cha mẹ, anh, chị, em, bạn bè, gia đình huyết thống và gia đình tâm linh. Thiếu tình thương đời sống chúng ta không thể đâm chồi nẩy lộc.
  5. Giúp đỡ lẫn nhau, ta không thể tự tồn tại nếu không có những người chung quanh ta và không có muôn vật hỗ trợ ta. Quý vị cứ thử xem, lỗ mũi nhờ đôi mắt, đôi mắt nhờ lỗ mũi; phổi nhờ lỗ mũi, bao tử nhờ miệng và miệng nhờ bao tử; tay phải nhờ tay trái, tay trái nhờ tay phải; chân trái nhờ chân phải, chân phải nhờ chân trái. Mọi bộ phận trong cơ thể chúng biết giúp đỡ lẫn nhau một cách tự nhiên. Nhờ vậy mà tạo thành một cơ thể, tạo thành một đời sống. Cũng vậy, sống trong đời ta cần hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, nhất là các thành viên trong một công ty. Do đó, chúng ta cần phải thực tập chất liệu biết giúp đỡ lẫn nhau.

Thưa quý vị, trong đời sống, nhiều khi quý vị đã bị áp lực bởi công việc và bị áp lực bởi cuộc sống nên quý vị giận dữ với nhau. Mỗi khi cảm xúc giận dữ xảy ra ở nơi quý vị thì quý vị nói năng, làm việc và đối xử với nhau hoàn toàn mất kiểm soát. Nên, tôi đề nghị, mỗi khi cảm xúc tiêu cực ấy xảy ra, quý vị hãy nhắm mắt lại, tập trung tâm ý, theo dõi hơi thở, thở vào thực sâu và thở ra từ từ. Làm như thế đến mười lần. Quý vị sẽ kiểm soát được cảm xúc của mình, rồi mở mắt ra và mỉm cười, khiến cho cảm xúc tiêu cực của quý vị không còn.

Sau cùng, tôi muốn nhắn gởi đến quý vị một điều rằng, quý vị là công ty chuyển vận hàng hoá quốc tế. Quý vị không những chỉ chuyển vận hàng hoá vật thể mà còn chuyển vận hàng hoá phi vật thể, đó là những giá trị tinh thần đến với những đối tác của mình trên thế giới. Như vậy, ý nghĩa và việc làm của quý vị vô cùng có giá trị. Chúc quý vị thực hành thành công.

Trước khi dứt lời tôi xin cám ơn ban giám đốc và toàn thể nhân viên của công ty đã lắng nghe những gì tôi chia sẻ.

Jakarta – Indonesia, 4.11.2015
Từ niệm và Nhuận Pháp Nguyên kính ghi


Belief and Noble Life

Dear All

We have a chance to be at your esteemed company under invitation of Board of Director of GAP Logistics / Mr. Stefanus and Mrs. Erryana. We would like to share with you below things:

  1. Belief: We need to have a belief in our life. As belief will help us to have hope and aim to a better life. Life without belief means we live without hope and not able to improve our life. Thus, belief is necessary.
  2. True heart: we should reach each other by whole our heart and live together by our true heart. True heart can create lasting happiness to all of us.
  3. Understanding: If we want to have understanding, we must not stop learning. Let’s learn right from our life. Let’s learn from things around us. Let’s learn from our colleagues. The wider our knowledge reaches, the more realistic we will act and the more clement we have.
  4. Love (compassion): we can’t grow up without love of parents, brothers, sisters, friends, lineage family and spiritual family. Without love, our life can’t sprout.
  5. Help: we can’t exist without help from people and all things around us. You see, nose needs eyes, eyes need nose; lung needs nose, stomach needs mouth and mouth needs stomach; left hand needs right hand, left leg needs right leg. Every organ needs each other and naturally helps each other.

Thanks to that, it will create a body, a life. Like that, in our life, we need help from each other especially members in same company. Thus, we need to practise how to help each other.

Ladies & Gentlemen!

In Your life, under pressure of job and life, you get angry with each other. And when anger comes, you lose your control in talking, working and treating each other. I, therefore, suggest whenever that negative feeling comes to you, please close your eyes, concentrate your mind, care your breath (breathing in and breathing out deeply and slowly. Do this 10 times. Then you can control your feeling, open your eyes, smile and let negative feeling leave yourself.

Finally, I would like to send you a message that your company is an international freight forwarding company, you do not only transport material cargoes but also immaterial cargoes; those are spiritual value to your agents, partners around the world. So your job is meaningful and valuable. Wish you successful!

Before ending my speech, I would like to thank company’s BOD and all other members to listen to what I am sharing.

Jakarta, Nov. 4th, 2015
Translated by Tu Niem and Nhuan Phap Nguyen