Kham Nhẫn và Trí Tuệ

Bài pháp thoại của Hoà Thượng Thích Thái Hoà  chia sẻ tại Tinh Xá Văn Thù ở , Malaysia

Kính thưa Quý vị! 

Đức phật của chúng ta dạy: “lấy trí tuệ làm sự nghiệp”. Vì vậy, chúng ta phải biết nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ của chúng ta trong đời sống hằng này. Kham nhẫn là kiên trì trong sự nghiệp phát triển trí tuệ, chính đó là mục đích của kham nhẫn, chứ kham nhẫn không có mục đích nào khác. Chúng ta càng hiểu biết, càng có trí tuệ thì sự kham nhẫn càng lớn và càng trở nên tự nhiên trong đời sống chúng ta. Không có hiểu biết chúng ta không có khả năng kham nhẫn.

Trong ba vị Bồ tát, Bồ tát văn thù sư lợi là biểu trưng cho sự nghiệp trí tuệ. Bồ tát quán thế âm là biểu tượng cho sự nghiệp từ bi và Bồ tát phổ hiền là biểu tượng cho mọi hành hoạt, biến trí tuệ và từ bi trở thành đời sống. Đời sống ấy không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, bởi giai cấp và nghiệp loại của chúng sanh.

Tất cả chúng ta là những cánh tay nối dài của bồ tát văn thù sư lợi, của bồ tát quán thế âm và bồ tát phổ hiền. Tôi rất vui khi đến thành phố Penang của đất nước Malaysia. Ở nơi xứ sở này lại có một Tinh xá khiêm tốn mang tên Bồ tát Văn phù sư lợi. Tôi mong rằng vị Tinh xá chủ là Trí Nhẫn và các phật tử có nhân duyên với Tinh xá này biết hỗ trợ nhau tu tập trong tinh thần Bồ tát đạo để đưa Tam thừa hội nhập Nhất thừa và làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Bây giờ xin quý vị cùng chúng tôi thực tập để nuôi dưỡng hạt giống trí tuệ, từ bi và hành hoạt của Phật giáo: 

“Thở vào, tôi biết, tôi đang thở vào; thở ra, tôi biết, tôi đang thở ra”.

“Thở vào, tôi biết tôi đang hiện hữu với chính tôi; thở ra, tôi biết tôi đang hiện hữu với chính tôi”.

“Thở vào, tôi biết tôi đang hiện hữu với mọi người; thở ra, tôi biết tôi đang hiện hữu với mọi người”.

“Thở vào, tôi biết tôi đang hiện hữu với mọi loài và thiên nhiên; thở ra, tôi biết tôi đang hiện hữu với mọi loài và thiên nhiên”.

 “Thở vào, tôi biết trong tôi đang có tất cả; thở ra, tôi biết trong tất cả đang có tôi”.
 Sau khi thiền tập xong, xin quý vị khởi tâm buông xả và chuyển động cơ thể. Chúc quý vị thực tập thành công mỗi ngày. Kính xin Đức Phật từ bi gia hộ cho tất cả chúng ta. 

Penang – Malaysia, 06.11.2015 
Từ Niệm và Nhuận Pháp Nguyên kính ghi.


Patience and Wisdom

Dharma talked by The most of Venerable Sakya Thai Hoa at Manjusri Bodhisattva Temple – Penang, Malaysia

Dear Ladies and Gentlemen,

Our Buddha taught that “take wisdom as career” so we must nurture and development our wisdom in our daily life. Patience is persevering in the development of wisdom. That is precisely the purpose of patience. Patience has no any other purpose. The more we understand the more wisdom then greater patience and become more natural in our lives. Without understanding then we can’t afford patience. 

In three Bodhisattvas (菩薩), Manjushri Bodhisattvas (Bodhisattva of Great Wisdom) symbolizes Wisdom career. Avalokitesvara bodhisattvas (Kwan Yin, bodhisattva of compassion) symbolizes compassion career, Samantabha Bodhisattvas (Bodhisattva of Great Conduct) symbolizes all activated wisdom and compassion turned into life. That life was not limited space and time, it was not limited by class of society and karma of beings (Satta). All we are the extended arms of the Manjushri Bodhisattvas, Avalokitesvara bodhisattvas and Samantabha Bodhisattvas. 

I am very glad to be at Penang City of Malaysia Country where there is a modest Temple named Manjushri Bodhisattvas. I hope that the abbot (zhùchí)  of this temple is Konchog Yeshe (Tri Nhan) and All Lay Buddhist here know how to support each other  in spiritual Bodhisattvas practice in order to make tri-yāna, 三乘to integrate into ekāyana, 一乘, to bring benefit to sentient beings (利益衆生). 

And now please join us in practice to nurture the seeds of wisdom, compassion and acts of Buddhism practices. 

“Breathing in, I know I am breathing in, breathing out, I know I am breathing out.”

“Breathing in, I know I’m being with myself; breathing out, I know I’m being with myself.”

“Breathing in, I know I’m being with people; breathing out, I know I’m being with people.”

“Breathing in, I know I’m being with all beings and nature; breathe out, I know I’m being with all beings and nature”.

“Breathing in, I know I’m there for all; breathing out, I know in all my being there.”
After the meditation is complete, would you mind giving away and body movements.

Wish you successful practice every day.Pray for Buddha bless all of us !

Penang – Malaysia, 11/06/2015
Nhuan Phap Nguyen translated