Âm Dương An Lạc

Âm Dương An Lạc

Pháp thoại: HT.Thích Thái Hòa giảng và khai thị cho quần chúng Phật tử và chư hương linh nhân mùa Vu Lan tại chùa Phước Huệ – TP.Bảo Lộc – Lâm Đồng – PL.2557 ngày 11-7-Quý Tỵ (17-8-2013)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cùng tất cả Phật tử nam nữ đang hiện tiền trong pháp hội hôm nay, xin quý vị hãy lắng nghe để cho pháp hội kỳ siêu bạt độ giải oan các anh linh, các hương linh, các vong linh được thành tựu tốt đẹp.

Giờ phút này, xin quý vị lắng hết tâm tư, khi nghe tôi thỉnh tiếng chuông, tập trung theo dõi hơi thở vào và ra để cho ba nghiệp hoàn toàn an tịnh. Tâm của quý vị an tịnh, mới có khả năng lấy lại chủ quyền trí tuệ và từ bi.

Quý vị lấy lại chủ quyền, trí tuệ và từ bi làm nhân căn bản để cầu nguyện cho các hương linh, khiến các hương linh nương vào trí tuệ của quý vị, nhận ra được con đường chánh mà đi, nẻo tà mà bỏ.

Nhờ sự thanh tịnh mà quý vị phát triển được chất liệu từ bi, ôm ấp và giải thoát tất cả các oan khiên, nghiệp chướng nơi tự thân, để giúp cho các anh linh, hương linh, vong linh giải trừ được tất cả oan khiên nghiệt ngã trong đời sống sinh tử luân hồi, hướng tới đời sống giải thoát an vui hay được sanh về thế giới Tịnh độ của đức Phật A Di Đà.

Bây giờ, xin quý vị ngồi ngay thẳng, tập trung tâm trí thật thanh tịnh khi nghe tôi thỉnh tiếng chuông:

“Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm”. (3 lần).
Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào;
Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra.

Thở vào và thở ra tôi nguyện giải trừ những oán kết, nghiệp báo, tội báo, oan khiên, nghiệp chướng từ vô lượng kiếp của chúng tôi và chúng sanh cho đến ngày nay. Nguyện cho bao nhiêu nghiệp chướng đều được tiêu trừ; bao nhiêu báo chướng đều dứt sạch; bao nhiêu oan khiên đều được đoạn tận.

“Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm;
Tâm tịnh còn đâu dấu lỗi lầm.
Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,
Ngàn xưa, mây bạc vẫn thong dong”.

Này hởi các hương linh! Thật hạnh phúc thay cho các hương linh!

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, báo ân, Phật lịch 2557, Hòa thượng trú trì chùa Phước Huệ và chư Tăng an cư tại Tăng Già Lam Phước Huệ, thể theo hạnh nguyện từ bi, chư Tôn đức đã thiết lập Pháp hội cầu siêu Bạt độ giải oan, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện cho âm siêu dương thái, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cho nên mới mở ra pháp hội rộng lớn này. Mọi thành phần dù là Phật tử hay không phải Phật tử, cũng có thể tới nơi đạo tràng này để cầu nguyện cho thân nhân đã quá cố, cho cha mẹ nhiều đời được trượng thừa công đức siêu sanh Tịnh độ.

Pháp hội rộng lớn này mở ra cũng là nơi tạo cơ duyên thuận lợi cho các anh linh, hương linh, vong linh đã bỏ mình dưới nhiều hình thức khác nhau, có cơ hội trở về nới đạo tràng này, văn kinh thính pháp, nương nhờ uy lực cầu nguyện của chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng, cũng như lòng hiếu thảo của thân nhân và tình cảm con người giữa thế giới loài người, đối với quý vị và cầu mong quý vị được trượng thừa công đức, tùy duyên siêu độ.

Thật hạnh phúc thay, không những cho người đang sống và cũng hạnh phúc thay cho những hương linh đã qua đời dưới nhiều hình thức khác nhau! Quý vị, người sống cũng như người đã qua đời đang có mặt trong pháp hội này, xin quý vị mặc nhiên lắng nghe!

Này các hương linh! Trong kinh đức Phật dạy: “Lục đạo chúng sinh, khổ và vui có nhiều sai biệt đi từ nơi nghiệp lực khác nhau”. Nghiệp lực của chúng sinh cũng tạo ra niềm vui và nghiệp lực của chúng sinh cũng tạo ra khổ đau.

Trong giờ phút này, xin quý vị hãy lắng nghe tôi trượng thừa Tam bảo và hiện tiền chúng Tăng nói về nghiệp lực trong lục đạo chúng sinh do nhân nào, duyên nào để tạo ra quả bảo như thế nào. Vậy, xin quý vị hãy lắng nghe, rồi nhìn sâu vào những hạt giống đang vận hành nơi tâm thức của mình, mà tu tập để chuyển hóa, hướng tới đời sống cao thượng.

Này các hương linh! Thế giới địa ngục được tạo nên bởi tâm thức đầy tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, chấp ngã. Vì do tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, chấp ngã mà làm điều ác, bất hiếu với cha mẹ, bất hiếu với tổ tiên ông ba nội ngoại; sống không có nhân nghĩa, không biết tôn ty, trật tự; sống chạy bươn theo điều ác. Vì vậy, mới tạo ra cảnh giới địa ngục để nhận lấy muôn vàn khổ đau.

Này các hương linh! Do tâm bỏn xẻn, tâm bần tiện, bần tiện đối với cha mẹ mình về cơm ăn áo mặc, nhà ở; bần tiện đối với bạn bè, anh em, con cháu về cơm ăn, áo mặc, nhà ở; bần tiện với đồng loại về cơm ăn, áo mặc, nhà ở; bần tiện với muôn loài về các tài vật. Cho nên, khi xả báo thân này tâm ấy liền tạo ra cảnh giới ngạ quỷ để nhận lấy quả báo nghèo đói. Nghèo đói cơm ăn, nghèo đói áo mặc, nghèo thiếu nhà cửa, nghèo thiếu phương tiện đi lại, nghèo thiếu niềm tin, nghèo thiếu tình cảm, nghèo thiếu tri thức, hiểu biết, nghèo đói phước đức.

Trong giờ phút này, người sống cũng như người qua đời, quý vị muốn thoát ly thế giới của ngạ quỷ, thì hãy phải buông bỏ tâm xan tham, tâm ích kỷ, tâm sân hận, tâm si mê, tâm kiêu mạn, tâm chấp ngã là tức khắc, quý vị sẽ thoát ra được cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ.

Này các hương linh! Thế giới của súc sinh là thế giới đi từ tâm thức của bản năng, tâm thức cố chấp, tâm thức tà kiến, đi từ nơi hành động trốn nợ, cướp nợ, không chịu lắng nghe, không chịu học hỏi. Do những hành vi như vậy, do tâm thức như vậy cho nên, tạo ra cảnh giới súc sinh. Khi tâm của họ đã tạo ra cảnh giới súc sinh, thì đời sống của họ phải thọ lấy quả báo súc sinh. Khi đã thọ lấy quả báo của loài súc sinh, thì họ không biết cha mẹ mình ở đâu, dòng họ của mình ở đâu, quê hương xứ sở của mình ở đâu. Khi sống thì bị mù tối, không có suy nghĩ trong khi hành động; khi chết thì bị phanh thây xẻ thịt, bị chặt, bị ram, bị nướng. Tất cả những quả báo thống khổ như vậy, chính là quả báo thống khổ của loài súc sinh.

Cho nên, quý vị muốn thoát ra cảnh giới này, thì trong giờ phút này, quý vị phải biết lắng nghe, phải biết học hỏi, phải biết buông bỏ mọi tà kiến cố chấp; phải biết lắng nghe điều hay để nuôi dưỡng tâm tư tốt đẹp của mình; phải biết tiến lên đời sống trí tuệ; phải biết buông bỏ những tri kiến sai lầm.

Trong giờ phút này, muốn thoát ly cảnh giới súc sinh ngay đời này và đời sau, cả người sống và người đã qua đời, xin quý vị hãy quay lại nhìn sâu vào tâm mình, buông bỏ những hạt giống tà kiến, cố chấp để cho tâm trí tuệ phát sinh. Khi trí tuệ phát sinh, quý vị liền được thoát ly cảnh giới của súc sinh, không còn bị vướng vào quả báo của thế giới súc sinh ngay trong hiện tại và tương lai.

Này các hương linh! Thế giới của loài A Tu La là thế giới của loài quỷ thần, sống bằng tâm sân hận, tâm tranh chấp, tâm hơn thua với mọi người. Trong đời sống, vợ ưa hơn chồng, chồng ưa hơn vợ; con cái tranh chấp, muốn hơn cha mẹ; bạn bè tranh chấp hơn thua với nhau. Chính hạt giống tranh chấp đó, tạo ra sự sân hận, hận thù nối kết từ đời này qua đời khác. Vì vậy, thế giới của A Tu La là thế giới ngày đêm đầy rẫy chiến tranh và thù hận. Hận thù đến nỗi, họ không còn nhận ra họ là ai, cha mẹ của họ là ai, con cháu của họ là ai, bạn bè của họ là ai, đồng loại của họ là ai? Do đó, họ sống trong nghi ngờ, đau khổ. Vậy giờ đây, tất cả những người đang sống, cũng như những vị đã qua đời, muốn thoát ly cảnh giới của A Tu La, thì ngay lúc này, quý vị phải buông bỏ tâm tranh chấp hơn thua, tâm ganh tỵ, tâm thấy người khác hơn mình liền sanh tâm giận dữ bực bội. Vậy, quý vị hãy buông bỏ tức khắc những hạt giống xấu ác ấy ngay trong tâm, thì quý vị sẽ thoát ly cảnh giới A Tu La và quý vị sẽ được sống ngay trong tâm niệm hòa bình, an lạc!

Này các hương linh!

Các hương linh nào được trượng thừa uy lực của Tam bảo, trượng thừa uy lực cầu nguyện của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng và lòng yêu mến của những người thân yêu trong gia đình mà đến được nơi đạo tràng này, đến được nơi pháp hội này, dưới hình thức của trung ấm thân, xin quý vị hãy lắng nghe!

Trung ấm thân là gì? Trung ấm thân là thân sau khi chết và trước khi tái sanh đời sau. Thân ấy sẽ tồn tại sau khi chết được ba ngày, năm ngày, một tuần, ba tuần, bảy tuần, hoặc một năm hay hai năm… nhưng cũng có những trung ấm thân tồn tại mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm vẫn chưa chọn ra cảnh giới tái sinh. Những hương linh nào mà đến nơi đạo tràng này với trung ấm thân như vậy, xin quý vị mặc nhiên lắng nghe! Trong kinh đức Phật dạy, đối với hạng người cực ác, nghĩa là ở miệng họ luôn luôn nói lời ác, thân họ luôn luôn làm điều ác, tâm họ luôn luôn nghĩ điều ác, không có lúc nào, không có ở đâu là họ không ác, khi xả bỏ thân này, tâm thức của họ liền rơi vào cảnh giới địa ngục như tên bắn. Đối với hạng người này không có trung ấm thân.

Trường hợp thứ hai là người thiện, tâm họ luôn luôn nghĩ điều thiện, thân họ luôn luôn làm điều thiện, miệng họ luôn luôn nói điều thiện, cho nên, khi xả bỏ thân này họ sanh lên các cõi trời để hưởng thụ vô lượng phước báu. Đối với hạng người như vậy, cũng không có trung ấm thân.

Trường hợp thứ ba là người thiện ác bất định, đối với hạng người này là người có thân trung ấm. Thân trung ấm của người hạng người này, sau khi chết chưa hiện rõ cảnh giới tái sinh, nên họ có thể tồn tại ba ngày, năm ngày, bảy ngày, hoặc tồn tại với thời gian bất định, cho đến khi nào họ chọn ra được cảnh giới tái sinh thì thân trung ấm của họ mới chấm dứt. Chỉ có hạng người sống với thiện ác bất định mới có giai đoạn của thân trung ấm.

Sống với thân trung ấm này là sống bằng những hạt giống năng lượng. Cho nên, đến và đi hoàn toàn ở trong trạng thái dao động. Những năng lượng dao động của thân trung ấm này rất liên hệ đến tâm niệm của người thân. Nếu người thân có tâm niệm vui, thì tâm niệm vui ấy ảnh hưởng trực tiếp đến thân trung ấm của người đã qua đời, khiến người qua đời sống với thân trung ấm vui. Nếu tâm niệm của người thân buồn, thì tâm niệm buồn ấy ảnh hưởng trực tiếp đến thân trung ấm của người đã qua đời, khiến người qua đời sống với thân trung ấm khổ đau. Người thân sầu khổ, trung ấm thân của người qua đời cũng sầu khổ. Người thân có sự lo lắng sợ hãi, trung ấm thân liên hệ cũng có sự lo lắng sợ hãi.

Vậy, các hương linh đã đến nơi đạo tràng này từ nơi trung ấm thân của thế giới loài người, xin quý vị mặc nhiên lắng nghe!

Tại sao có những người mới đầu thai, nằm trong bụng mẹ mà đã bị mẹ hất hủi, phá thai? Bởi vì trung ấm thân đó có thể chỉ có duyên với gia đình đó, với bà mẹ đó, với ông cha đó chỉ có mấy ngày trong thai mà thôi. Sau đó, trả hết nợ rồi ra đi. Nhưng, có những vị ở trong thai đó, lúc trước đã từng làm mẹ, đã từng làm cha. Nhưng ông cha, bà mẹ đó ăn chơi lêu lổng làm cho người con đau khổ, không có cơ hội sinh ra trong thế giới loài người, cho nên sau khi xả bỏ thân, những tâm thức đó liền tìm theo những người cha, người mẹ đó để nối kết và tạo thành thai nhi. Những ai đã đến trong thế giới loài người với tâm thức như vậy, xin quý vị, trong giờ phút này, hãy hướng về Tam bảo, hãy khởi vận đức tin, tin vào nhân quả tội phước, để thấy và biết rằng, mình đã bị bà mẹ giết mình trong thai, cũng có nghĩa là nhiều đời về trước, mình đã từng giết bà mẹ đó trong thai và từng đã giết nhiều người ở trong thai, cho nên đời này, mình tái sinh để thọ quả báo như thế.

Vậy, các thai nhi nào rơi vào trường hợp như vậy, xin quý vị đừng oán trách cha mẹ mình trong hiện tại, mà quý vị nên khởi tâm sám hối nghiệp báo của mình nhiều đời. Quý vị hãy nương vào tâm từ bi của Phật mà giải tỏa mọi oán kết, nghiệp báo nhiều đời của mình để đời sau không rơi vào tình trạng làm con của bà mẹ mà bị phá thai, làm con của người cha vô trách nhiệm.

Nếu, quý vị không khởi tâm sám hối để giải tỏa những oán kết này mà tiếp tục tìm cách báo oán cha mẹ mình, thì trong tương lai oán đối đó sẽ ngập sâu ở trong tâm quý vị và dẫn dắt quý vị mãi chìm trong sinh tử luân hồi, trong lục đạo chúng sinh. Sinh ra ở thế giới nào cũng sống bằng đời sống oan khiên. Nếu quý vị có cơ hội làm vợ chồng thì gây đau khổ cho nhau; nếu có cơ hội làm cha mẹ, con cái thì cũng gây đau khổ cho nhau và có cơ hội làm anh chị em, làm bạn bè thì cũng gây đau khổ cho nhau. Vì sự khổ đau này, trong lúc này, quý vị phải nương vào uy lực của chánh pháp, nương vào tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm trí tuệ để tự mình giải tỏa những oán kết đó. Oán kết xin được giải tỏa, tình thương xin được bù lại để kết thành hoa trái cho mình. Vậy, các hương linh nào đã đến đây bằng trung ấm thân của thế giới loài người, rơi vào nghịch cảnh này, chính bản thân của quý vị hãy khởi từ bi tâm thương cha mẹ mình, giải tỏa những oán kết đó để những kiếp sau không rơi vào nghịch cảnh như vậy.

Có những trường hợp mình được cha mình thương, được mẹ mình thương, nhưng không có duyên ở được với cha mẹ, bị bệnh chết, bị tai nạn chết, những điều đó cũng là oán đối mà mình chưa được tái sinh vào đời sau, còn làm thân trung ấm. Bây giờ, quý vị nào bỏ thân như vậy thì quý vị cũng phải hướng về Tam bảo, phát tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phát tâm nguyện bỏ các điều ác, làm các điều lành để cho quý vị sinh ra ở đâu cũng gặp người cha, người mẹ dễ thương. Sinh ra ở đâu cũng gặp người anh, người chị, người em dễ thương. Sinh ra ở đâu cũng gặp được bạn bè dễ thương. Trong giờ phút này, tôi mong rằng, quý vị phải khởi tâm buông bỏ những oán kết trong tâm mình, đừng trách cha mẹ mình, đừng trách ông bà và anh em của mình. Tất cả đều do nghiệp của mình nhiều đời đã tạo ra không lành mạnh, nên đời này thọ báo không hoàn thiện.

Này các hương linh! Các hương linh nào được trượng thừa uy lực của Tam bảo mà đến nơi pháp hội này bằng trung ấm thân, muốn sống mà phải chết. Chết vì chiến tranh nghiệt ngã, chết vì bảo vệ non sông, chết vì lý tưởng cao đẹp hoặc dù chết, vì bất cứ điều gì đi nữa mà cái chết không làm quý vị thỏa mãn, nên tâm thức của quý vị cứ quanh quẩn không tái sinh được đời sau. Quý vị đến đây bằng tâm thức nghiệt ngã như vậy, giờ phút này, quý vị nên cởi mở tâm oán đối. Bởi vì, mình oán đối ai thì mình thiệt thòi trước. Mình hận thù ai thì mình đau khổ trước. May thay! Tâm thức của quý vị đã đến được đạo tràng này, xin quý vị khởi tâm quy y Phật, Pháp và Tăng. Khởi tâm từ bi hỷ xả. Người ta có nghĩ tới mình cũng tốt; người ta có lo cho mình cũng tốt. Nhưng, nếu người ta không nghĩ, không lo cho mình cũng tốt. Dù người ta không nghĩ tới mình, không lo cho mình, thì mình cũng phải tự lo cho mình, tự quay về với tâm mình, ôm lấy những gì tốt đẹp nơi tâm mình. Phật tính, Pháp tính và Tăng tính là những gì tốt đẹp nhất ở nơi tâm mình. Nuôi dưỡng Phật tính nơi tâm mình cho tâm của mình được trong sáng, nuôi dưỡng Pháp tính nơi tâm mình cho tâm được bình an và nuôi dưỡng Tăng tính nơi tâm mình cho tâm được thanh tịnh. Quý vị giải tỏa được mọi oán kết, quý vị sẽ được sanh về thế giới cao thượng.

Kể từ lúc này, các hương linh đã đến đây bằng tâm thức của thân trung ấm, quý vị hãy nương vào tâm tôi, nương vào những người thân yêu của quý vị ở đây và khởi tâm khi nghe tôi thỉnh tiếng chuông. Những người đang sống hãy nhắm mắt lại, để cho người qua đời nương vào uy lực của quý vị và cảm nhận những gì mà tôi đang nói.

Quý vị đang sống ở đây hãy chắp tay lại và nói theo tôi: “Đệ tử chúng con xin quy y Phật. Đệ tử chúng con xin quy y Pháp. Đệ tử chúng con xin quy y Tăng. Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay, thân làm điều ác, miệng nói lời ác, tâm nghĩ việc ác, đều do vô thỉ tham, sân, si từ thân, miệng, ý mà phát sanh ra. Ngày nay, chúng con trước ngôi Tam bảo, cầu xin sám hối. Nguyện bao nhiêu phiền não đều được lắng yên. Nguyện bao nhiêu nghiệp chướng đều được dứt sạch. Nguyện bao nhiêu báo chướng đều được tiêu trừ. Nguyện bao nhiêu oan khiên nghiệp chướng đều được giải tỏa tất cả. Kính xin chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền thánh tăng, chứng minh gia hộ cho tất cả chúng con. Nam mô cầu sám hối Bồ tát Ma ha tát. Nam Mô giải tỏa oán kết Bồ tát Ma ha tát”.

Này các hương linh! Các hương linh nào đã đến nơi pháp hội này, từ trung ấm thân của thế giới loài người, mang những oan khiên nghiệt ngã, thì lúc này tâm tư của quý vị hoàn toàn thanh tịnh, nghiệp chướng quý vị không còn, báo chướng quý vị dứt sạch, thiện căn quý vị tăng trưởng. Quý vị đã có Phật, Pháp, Tăng làm nơi nương tựa để tu tập cho đời này và đời sau.

Này các hương linh! Các hương linh nào được nương nhờ uy lực của Tam bảo và sức da trì của chư tôn đức Tăng mà đến nơi pháp hội này, từ nơi thế giới của chư Thiên, xin quý vị hãy lắng nghe! Trong kinh đức Phật dạy rằng, sự văn minh cực độ của thế giới loài người thì chỉ mới bằng một phần tỷ của văn minh thế giới chư thiên. Phước báu của thế giới loài người so với thế giới của A Tu La, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rất lớn lao. Nhưng phước báu của thế giới loài người so với thế giới chư Thiên thì rất nhỏ nhoi và quá thấp kém. Dù phước báu của Phạm vương Đế Thích hay phước báu của các cõi trời thuộc Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, đức Phật dạy rằng, ở nơi những thế giới đó, khi phước báu hết, thì rơi vào khổ đau ở trong tam đồ ác đạo. Cho nên, các hương linh nào đến được đạo tràng này, từ nơi thế giới của chư Thiên, thì đây là cơ hội để quý vị phát tâm quy y Tam bảo, hướng tới đời sống giải thoát giác ngộ, hướng tới đời sống chấm dứt sinh tử luân hồi. Vì thương chúng sinh chìm đắm trong sinh tử luân hồi mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, có mặt ở trên thế giới này, để dạy dỗ cho chúng ta biết sự thật về khổ. Biết sự thật về nguyên nhân của khổ. Biết sự thật về con đường diệt khổ và cảnh giới sau khi hết khổ. Đức Phật đã biết một cách tường tận về sự khổ đó và Ngài đã dạy cho chúng ta nơi thế giới Ta Bà này từ chư Thiên cõi trời Vô sắc giới đến các loài khổ đau ở địa ngục. Đức Phật đều giáo hóa dưới nhiều hình thức khác nhau, dưới nhiều ngôn từ khác nhau để mở mang trí tuệ cho họ.

Chư Thiên từ nơi Vô sắc giới cho đến địa ngục A Tỳ, đều sanh ra từ bốn loài: Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Noãn sanh là loài sanh ra từ trứng. Thai sanh là loài sanh ra từ bào thai. Thấp sanh là loài sanh ra từ ẩm thấp. Hóa sanh là loài sanh ra từ sự biến hóa.

Ở trong lục đạo chúng sinh đều tôn vinh đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc từ phụ của bốn loài chúng sinh, có nghĩa là bậc cha lành và từ bi của tất cả chúng sanh. Hạnh từ bi của đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hạnh rộng lớn, có khả năng kham nhẫn để giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta Bà này, trong cõi lục đạo này, hiểu được sự thật của khổ; hiểu được sự thật về nguyên nhân của khổ; hiểu được con đường diệt khổ và các khổ sau khi đã được diệt tận.

Chư Thiên nương được uy lực của Tam bảo mà đến được đạo tràng này để nghe pháp, thì xin quý vị hãy nhìn vào tâm thức của mình, đoạn trừ những phiền não trong tâm thức của mình để nuôi lớn thiện căn. Không phải thiện căn hữu lậu mà là thiện căn vô lậu giải thoát, như bản hoài đức Phật Thích Ca ra đời để giáo hóa chúng sanh. Chư thiên nào đã nhờ uy lực của Tam bảo mà đến đây bằng năng lượng của tâm thức, thì xin quý vị phát tâm quy y Tam bảo, sám hối tất cả nghiệp chướng của mình, lập thệ, lập nguyện đoạn trừ các điều ác, nguyện làm các điều thiện, nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Quý vị tháo tung được cánh cửa luân hồi để bước đến chân trời rộng lớn. Ấy là chân trời giải thoát giác ngộ của chư vị Bồ Tát và chư Phật.

Trong giờ phút này, mong quý vị đang còn sống đây cũng như các hương linh, những vị đã qua đời đang có mặt ở đây, sống ở đây dưới dạng trung ấm thân, dưới dạng của năng lượng tâm thức. Quý vị hãy đại diện cho lục đạo chúng sinh và đại diện cho muôn loài khẩn cầu quy y Tam bảo để tất cả lục đạo chúng sinh và pháp giới chúng sinh nương vào tâm từ bi của quý vị để quy y Tam bảo. Từ đó họ có một bậc thầy, có chỗ nương tựa để tu học, thì sinh ra ở đâu cũng gặp Phật, Pháp và Tăng để bước tới ánh sáng, từ nơi con đường tăm tối bước ra con đường sáng và từ nơi con đường sáng bước tới con đường sáng hoàn hảo.

Quý vị hãy chắp tay và nói theo thầy: “Đệ tử chúng con quy y Phật. Đệ tử chúng con quy y Pháp. Đệ tử chúng con quy y Tăng. Đệ tử chúng con quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y trời thần quỷ vật. Đệ tử chúng con quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y bè bạn xấu ác. Đệ tử chúng con quy y Phật rồi, không còn bị đọa vào loài địa ngục. Đệ tử chúng con quy y Pháp rồi, không còn bị đọa vào loài ngạ quỷ. Đệ tử chúng con quy y Tăng rồi, không còn bị đọa vào loài súc sinh.

Hỡi các hương linh! Kể từ giờ phút này, quý vị không những đã quy y cho mình mà còn đại diện cho lục đạo chúng sinh, cho pháp giới chúng sinh mà quy y cho họ. Khi quy y như vậy là gieo nhân lành cho mình và cho lục đạo chúng sinh. Mình gieo nhân lành với pháp giới chúng sinh, có nghĩa là lúc này đối với lục đạo chúng sinh, quý vị là thiện hữu tri thức để hướng dẫn cho họ thoát ly sinh tử luân hồi. Quý vị xuất hiện ở đâu là đem sự bình an, hạnh phúc cho pháp giới chúng sinh ở đó. Trong sự sống đó, quý vị không cướp mất gia đình và danh dự của họ mà chỉ đem lại trí tuệ và tình thương cho họ. Nhờ quý vị đại diện cho pháp giới chúng sinh và lục đạo chúng sinh mà quy y Phật, Pháp, Tăng, cho nên giờ này phước đức của quý vị tỏa ra rộng lớn mênh mông.

Đức Phật dạy rằng, làm điều thiện mà chỉ nghĩ đến lợi ích cho mình, thì điều thiện ấy, dù có lớn lao đến mấy cũng trở thành nhỏ nhoi. Vì người mà nghĩ điều thiện, nói điều thiện, làm việc thiện thì dù việc rất nhỏ, nó cũng sẽ trở thành rộng lớn vô biên. Rộng lớn ở trong vô tận không gian và vĩnh viễn ở trong vô tận thời gian.

Quý vị phải hiểu rằng, cái thiện lớn nhất là quên mình vì mọi người. Cái ác tệ nhất là gom tất cả của mọi người đem về cho bản thân. Trong lúc này, quý vị hãy tháo tung cánh cửa trói buộc mình trong lục đạo. Chỉ có điều duy nhất là quý vị hãy khởi tâm rộng lớn, khởi nguyện rộng lớn, khởi hạnh rộng lớn. Làm việc gì thì cũng vì mọi người mà làm; ăn chay cũng vì mọi người mà ăn chay; niệm Phật cũng là vì mọi người mà niệm Phật; xây chùa cũng vì mọi người mà xây chùa; kiến thiết đạo tràng cũng vì mọi người mà làm; lạy Phật sám hối cũng vì pháp giới chúng sinh, mà lạy Phật sám hối. Chúng ta lạy một lạy là lạy cho cả pháp giới chúng sinh. Phước đức của chúng ta ở nơi cái lạy đó tràn đầy cả hư không thế giới. Cho nên, quý vị phát tâm khởi nguyện rộng lớn. Tâm nguyện rộng lớn đó là chính là tâm bồ đề, là nguyện bồ đề, là hạnh bồ đề. Bây giờ, quý vị đã phát tâm bồ đề chưa? Quý vị đã phát khởi nguyện bồ đề chưa? Quý vị đã phát khởi hạnh bồ đề chưa? Đã phát nguyện rồi thì tốt lắm!

Quý vị hãy chắp tay nói theo thầy để tâm bồ đề lớn mạnh trong tâm của quý vị, hạnh bồ đề lớn mạnh trong hạnh của quý vị và nguyện bồ đề lớn mạnh trong mỗi ước nguyện của quý vị: “Đệ tử chúng con, nguyện từ nay cho đến vô tận kiếp đời vị lai luôn luôn phát khởi tâm bồ đề, tâm quy y Phật. Tâm ấy có hai chất liệu: Trí tuệ và từ bi. Trí tuệ là đứng đầu quả vị vô thượng bồ đề. Từ bi là tình thương yêu rộng lớn cứu độ hết thảy chúng sinh. Chúng con nguyện phát tâm bồ đề, nguyện nuôi dưỡng tâm bồ đề theo hai chất liệu trí tuệ và từ bi. Đệ tử chúng con, kể từ nay cho đến vô lượng kiếp về sau, thấy việc ác nhỏ nào cũng không làm, thấy một việc thiện dù nhỏ đến mấy cũng cương quyết làm. Đệ tử chúng con nguyện làm tất cả các điều thiện, để đem lại lợi ích cho chúng sinh đời này và vô lượng kiếp về sau”.

Như vậy, các hương linh có cơ hội phát tâm bồ đề, có cơ hội lập hạnh và nguyện bồ đề rồi, nhưng các hương linh phải biết rằng, đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, Ngài thương chúng sinh nơi thế giới Ta-bà này, Ngài nghĩ rằng, chúng sinh nơi thế giới Ta-bà này tu tập rất khó. Khó vì năm điều chướng ngại.

Chướng ngại thứ nhất: Kiếp trược.

Thế giới Ta-bà này đang ở vào thời kỳ của hoại diệt, trong kinh gọi là kiếp trược. Kiếp trược tức là thời đại xấu ác, thời đại ô nhiễm, thời đại của sự băng hoại, băng hoại mọi giá trị tinh thần. Thời đại của cuộc sống sắp bị hủy diệt, cho nên nuôi dưỡng tâm bồ đề, thực hành hạnh và nguyện bồ đề rất khó. Vì khó, nên cầu sanh tịnh độ Phật A-di-đà để thuận lợi cho sự phát khởi và nuôi lớn tâm Bồ đề.

Chướng ngại thứ hai: Kiến trược.

Chúng sanh nơi thế giới Ta-bà này có cái nhìn và sự hiểu biết rất thiển cận. Do cái nhìn và sự hiểu biết thiển cận ấy, nên mới có hành động vội vã, hấp tấp, tranh giành, cướp giật nhau. Từ ngữ chuyên môn của Phật học, gọi hành động này là kiến trược. Đó là do sự hiểu biết nhân quả chưa vững vàng, hiểu biết nhân duyên không thấu đáo, hiểu biết cuộc sống một cách nông cạn, một chiều. Chính tâm hiểu biết ấy ngăn cản tâm bồ đề, làm cản trở hạnh bồ đề và cản trở nguyện bồ đề của chúng ta, khiến cho mọi thiện sự tốt đẹp của chúng ta bị cản trở.

Chướng ngại thứ ba: Phiền não trược.

Tâm chúng ta đầy tham lam, đầy sân hận, đầy si mê, đầy cố chấp. Chính tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê, cố chấp đó làm trở ngại tâm bồ đề, trở ngại hạnh bồ đề và trở ngại nguyện bồ đề của chúng ta. Phiền não đó làm dơ bẩn tâm hồn của chúng ta. Trong danh từ Phật học, gọi đó là phiền não trược. Sự phiền não đó làm dơ bẩn tâm hồn.

Chướng ngại thứ tư: Chúng sanh trược.

Chúng sinh đối đãi với nhau không dựa trên nền tảng đạo đức, không dựa trên nền tảng nhân nghĩa, không dựa trên nền tảng trí tuệ, tình thương mà dựa trên nền tảng phân biệt kỳ thị. Do sự phân biệt kỳ thị đối xử với nhau, cho nên làm trở ngại tâm bồ đề, hạnh bồ đề và trở ngại nguyện bồ đề. Từ chuyên môn của Phật học gọi là chúng sinh trược.

Chướng ngại thứ năm: Mạng trược.

Mạng trược là mạng sống của chúng sinh rất ngắn ngủi. Một hơi thở ra không thở vào là xong một đời người. Không những vậy mà còn nuôi dưỡng sinh mạng này bằng sự ăn uống thô tục, độc hại. Nuôi dưỡng sự hiểu biết của mình bằng suy tư độc hại và nuôi dưỡng tâm hồn bằng tâm lý độc hại. Chính những độc hại ấy làm cho mạng sống và đời sống của mình bị dơ bẩn. Chính đời sống dơ bẩn đó làm trở ngại tâm bồ đề, trở ngại hạnh bồ đề và trở ngại nguyện bồ đề. Nên, gọi đời sống ấy là mạng trược.

Vì vậy, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi còn tại thế, Ngài dạy chúng sinh nơi thế giới Ta-bà này, muốn nuôi dưỡng tâm bồ đề, hạnh bồ đề và nguyện bồ đề, thì phải phát tâm cầu nguyện sanh về thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà.

Quý vị biết rằng, ở trong mười phương thế giới, phương nào cũng có thế giới Tịnh độ. Và ngay trong mỗi phương cũng đều có vô số thế giới Tịnh độ của chư Phật, nhưng đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy rằng, Tịnh độ phương Tây của đức Phật A-di-đà gần gũi với thế giới Ta-bà. Thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà, nó thích hợp với căn cơ trình độ của chúng sinh nơi thế giới Ta-bà. Chúng sinh nơi thế giới Ta-bà này có thể tu tập được và có thể vãng sanh được nơi thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà để nuôi lớn tâm, hạnh và nguyện bồ đề.

Ngay từ bây giờ, những người đang sống ở đây và những vị đã qua đời, muốn sanh về thế giới Tịnh độ của Phật A-di-đà không? (Tất cả đều trả lời có). Sinh về đó để làm gì? Sinh về đó để nuôi dưỡng tâm, hạnh và nguyện bồ đề. Để từ đó mình có đủ năng lực, trí tuệ và từ bi tiếp tay với đức Phật A-di-đà, tiếp tay với đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiếp tay với Bồ tát Quán Thế Âm, tiếp tay với Bồ tát Đại Thế Chí, tiếp tay với Bồ tát Địa Tạng để đi khắp cả mười phương thế giới cứu độ vô số chúng sinh. Chúng sinh nào bất hiếu với cha mẹ, thì dùng năng lực từ bi để da trì cho họ có hiếu với cha mẹ. Chúng sinh nào không biết tôn trọng các bậc tôn trưởng, thì da trì cho họ biết tôn trọng những bậc tôn trưởng. Chúng sinh nào không biết bổn phận làm con, thì da trì cho họ để họ biết bổn phận làm con. Chúng sinh nào chưa biết yêu mến điều thiện, thì da trì cho họ để họ biết yêu mến điều thiện và bỏ điều ác.

Chúng ta về Tịnh độ, luyện tâm, luyện trí, luyện hạnh để bồ đề tâm, bồ đề nguyện và bồ đề hạnh được lớn lên. Ta đã có năng lực bồ đề rồi, ta phải trải nghiệm như Bồ Tát Quán Thế Âm đi khắp mười phương thế giới để cứu độ vô số chúng sinh thoát khỏi đau khổ.

Chúng ta làm sứ giả xuống thế giới địa ngục, tiếp tay với Bồ tát Địa Tạng, giáo hóa chúng sinh nơi thế giới địa ngục để họ buông bỏ tâm xấu ác, khép lại cánh cửa địa ngục. Tâm họ rỗng lặng, buông bỏ điều ác để được sanh về thế giới Tịnh độ tốt đẹp.

Quý vị đã thấy con đường của quý vị đi chưa? Quý vị có thấy hạnh cần phải làm chưa? Quý vị có thấy nguyện của quý vị có uy lực như thế nào chưa? Khi quý vị đã thấy rõ, thì quý vị lập hạnh, lập nguyện một cách vững chãi.

Giờ đây, quý vị đang còn sống và những vị đã qua đời hãy chắp tay lại, nói theo thầy để có một ước nguyện, ấy là ước nguyện được vãng sanh về thế giới Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà, kính xin ngài chứng minh:

“Đệ tử chúng con: Kính lạy đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tịnh Độ phương Tây, chúng con là những phật tử, là chúng sinh đang ở thế giới Ta-bà, được sự giáo hóa của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Bổn sư của chúng con nơi thế giới này. Bổn sư của chúng con đã dạy, đã khuyến khích chúng con nên phát tâm sanh về thế giới Tịnh Độ A Di Đà ở phương Tây. Chúng con, những người đang còn sống và những vị đã qua đời dưới nhiều hình hài khác nhau, tất cả đều phát tâm cầu sanh về thế giới Tịnh Độ của đức Phật A Di Đà. Kính xin ngài thương xót chúng con, tiếp độ cho chúng con. Kính xin ngài đem ánh sáng vô lượng rọi vào tâm tư chúng con, khiến bao nhiêu phiền não nơi tâm chúng con lắng yên, khiến bao nhiêu nghiệp chướng trong đời sống của chúng con đều được tiêu trừ, khiến bao nhiêu tội chướng, oán chướng trong đời sống của chúng con đều được dứt sạch. Kính xin ngài phóng quang tiếp dẫn chúng con, phóng quang che chở chúng con, phóng quang nâng đỡ chúng con”. Quý vị hãy lạy xuống.

“Đệ tử chúng con: Kính lạy đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tây phương Tịnh Độ, kính xin ngài đem thuyền thọ mạng vô lượng chuyên chở hình hài chúng con, chuyên chở tâm thức chúng con, chuyên chở trung ấm thân của chúng con, khiến trong khoảnh khắc, chúng con được sanh về thế giới của ngài, thành tựu được pháp thân thanh tịnh, báo thân trang nghiêm và thiên bách ức ứng hóa thân”.

“Đệ tử chúng con: Kính lạy đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tây phương Tịnh độ, kính xin ngài đem y công đức vô lượng, trùm lên hình hài chúng con, trùm lên đời sống của chúng con, khiến cho chúng con sinh ra bất cứ ở thế giới nào, đều được sinh ra từ nơi giáo pháp, sinh ra từ trí tuệ, đầy đủ các hạnh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ để cho chúng con được viên mãn bồ đề tâm, viên mãn bồ đề hạnh, viên mãn bồ đề nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Kính xin ngài thương xót chúng con, che chở chúng con, nâng đỡ chúng con, tiếp dẫn chúng con”.

Trong lúc này, những người đang sống cũng như những hương linh đã qua đời được trượng thừa uy lực Tam bảo, trượng thừa sức da trì của chư Tôn đức, Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức tăng mà đã đến nơi pháp hội rộng lớn này được nghe pháp thoại và được chuyển hóa những hạt giống oan khiên, phiền não, nghiệp chướng trong tâm thức của mình.

Bây giờ, là giờ phút linh thiêng nhất, xin những người đang sống cũng như những người đã qua đời, có những oan khiên nào trong đời quá khứ và trong đời hiện tại đều xin được giải tỏa. Chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp đều được sinh ra trong ánh đạo từ bi, làm bà con quyến thuộc với nhau, thực hành chánh pháp, lợi lạc muôn loài. Trong lúc này, quý vị đã được Hòa thượng sám chủ và chư Tôn đức tăng kinh sư nương vào giáo pháp của Phật, nương vào khoa giáo để tuyên dương, quý vị sẽ nương vào uy lực đó mà trượng thừa công đức, tùy duyên được an lạc, được hạnh phúc, theo sở nguyện và sở hạnh của mình.

Xin quý vị chắp tay lại và nói theo thầy: “Nguyện cho con được sinh về thế giới Tịnh độ của đức Phật A Di Đà, từ hoa sen hóa sanh. Hoa sen chín phẩm là cha mẹ. Vui được tiêu dao dưới Phật đài”.

Nam Mô Siêu lạc độ Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Đệ tử kinh ghi – Liên – Hà