Tuổi trẻ và tình yêu HT Thích Thái Hòa

HT Thích Thái Hòa giảng nhân khóa tu mùa hè 2014 tại chùa Hoằng Pháp.