Tuổi trẻ và hạnh phúc

HT Thích Thái Hòa giảng tại cho học chúng thiện tài đồng tử và tô đà di tại chùa Phước Duyên – Cố đô Huế. Ngày 5.5. Nhâm Thìn (23.06.2012)