Tiếp xúc với ý nghĩa Vu Lan

HT Thích Thái Hòa giảng nhân mùa Vu Lan báo hiếu tại chùa Phước Duyên PL 2553-2009.