Tiếp xúc với pháp môn Tịnh độ qua bản nguyện 4

HT Thích Thái Hòa giảng cho gia đình Tịnh độ Liên Hương tại chùa Quảng Tế – Huế. Ngày 10.06. Canh Dần (21.07.2010)