Tiếp xúc với pháp môn tịnh độ qua bản nguyện 2

HT Thích Thái Hòa Giảng cho gia đình Tịnh độ Liên Hương.
Tại chùa Quảng Tế – Huế. Ngày 10.05.Kỷ Sửu (02.07.2009)