Tiếp xúc với niềm vui và nỗi buồn của lịch sử

HT Thích Thái Hòa giảng cho lớp chánh niệm và chánh tâm tại lăng Gia Long ngày 01.1.2010 (17.11.Kỷ Sửu).