Tiếp xúc với Bạch Mã qua con mắt thiền quán

HT Thích Thái Hòa giảng nhân ngày chánh niệm tại vườn quốc gia Bạch Mã TT Huế, ngày 26-03-Mậu Tý (01-05-2008)