Thực hành pháp môn tịnh độ ở trong lục niệm

HT Thích Thái Hòa giảng cho gia đình Tịnh độ Liên Hương. Tại chùa Quảng Tế – Huế. Ngày 10.02.Kỷ Sửu (06.03.2009)