Thi kệ và đại nguyện tịnh độ

Hòa Thượng Thích Thái Hòa. Tại Chùa Phước Duyên Huế

Ngày 15 tháng 11 năm Kỷ Sửu( 9/1/2010)