Thắp sáng niềm tin

HT Thích Thái Hòa giảng cho quần chúng Phật tử tại chùa Diên Quang – làng Guột – Quế Võ – Bắc Ninh. PL 2555 – Ngày 11.10.Tân Mão (06.11.2011)