Tác Bạch Cúng Dường An Cư Tại Ni Viện Diệu Đức T.P Huế

Tác bạch cúng dường an cư tại ni viện Diệu Đức T.P Huế, PL 2562 (2018)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Trưởng lão Hòa thượng Ni, thượng DIỆU hạ TẤN, cùng chư Tôn đức Ni Tăng, an cư tại Trú xứ Ni Tăng Già Lam Diệu Đức hiện tiền, thuộc TP Huế;

Đệ tử chúng con, hôm nay có duyên sự, xin thành tâm đảnh lễ, kính dâng lời tác bạch

Kính bạch: Chư Tôn đức Ni Tăng hiện tiền;

Chúng con đến với Phật pháp từ nhân duyên sơ ngộ nhiệm mầu với Thầy Bổn Sư của chúng con là thượng Thái hạ Hòa, năm 2012, nơi đất Phật Ấn độ, lời pháp của Thầy, ban cho đại chúng trong chuyến hành hương và chứng minh đại lễ Tưởng niệm ba ngàn giáo thọ sư và hơn mười ngàn Tăng sinh viên đã bỏ mình trong sự nghiêm trì giới hạnh một cách bất bạo động bởi đại tai nạn xảy ra tại Đại học Na-lan-đà vào năm 1197, tại Ấn Độ, dưới những bàn tay bạo tàn của các hung thủ, Hồi giáo.

Chính ngay trong pháp hội này, mà con có nhân duyên được nghe, chợt tỉnh lòng mê, nhận ra được sự suy thịnh của chánh pháp, ảo vọng cuồng ngông của ngoại giáo, sự điên luân của lịch sử con người và sự kiên trinh bất bạo động của những đệ tử đức Thế Tôn trước kiếm lưỡi hung tàn để giữ gìn giới thể thanh tịnh.

Lời pháp của thầy con bấy giờ, đã đưa con trở về nhận thức được, những giá trị đích thức của lịch sử, và những giá trị đạo lý chân thật, mà đệ tử của đức Thế Tôn, phải cương quyết vượt qua, dù phải hy sinh đến cả tính mạng để bảo toàn đức giới.

Đức giới, chính là viên minh châu trong chéo áo của những kẻ cùng tử và từ đó, con đã nhận ra con là kẻ cùng tử nghèo túng đời sống giải thoát và giác ngộ, vì mãi mê ham chơi đuổi bắt ngũ dục trong những hạt giống tà kiến, ngã mạn và tăng thượng mạn, nên đã nghèo nàn về trí tuệ và giới đức.

Sau khi nghe pháp Phật, lòng của chúng con miệt mài suy nghĩ, tiếp tục đi theo nghiệp trần hay dừng lại quay về tựa nương Tam bảo, hướng tới đời sống cao thượng và hộ trì Tam bảo tự thân.

May thay duyên lành đã đến, chúng con quyết định nguyện quay về nương tựa Tam bảo và chí thành cầu thỉnh thầy con cho con được quy y Tam bảo, được thầy hứa khả và nhị bộ Tăng Ni đã yểm trợ cho con được thọ trì pháp Tam Quy và Năm giới tại vườn Lộc Uyển, Ấn Độ nơi Đức Phật nhận năm Anh Em Kiều Trần Như làm Đệ tử và thành lập Tăng đoàn đầu tiên và cũng là nơi đầu tiên đức Phật chuyển vận bánh xe Pháp luân, từ đó chúng con được sống trong biển giáo pháp ngọt ngào, được Thầy Bổn Sư ân cần dạy bảo: “Hãy quý trọng đời sống thanh tịnh và hòa hợp của Tăng Ni nhị bộ như kính trọng Phật”. Và chúng con lại được nhiều nhân duyên thân cận thiện sĩ, thính văn chánh pháp, phát khởi tín tâm, đây chính là đại phước duyên mà chúng con có được khi đang mang thân phận kiếp người giữa cõi đời ngũ trược.

Kính bạch Chư tôn đức,

Thọ thân nữ với đời sống thế tục, chúng con hiểu được những khó khăn, trở ngại, những nghiệp duyên ràng buộc, khi bước vào đạo chúng con lại càng hiểu hơn, những chướng nạn của nữ giới trong con đường tu tập dẫn đến Phạm hạnh. Nhưng, hạnh phúc thay! Đệ tử Phật cũng đủ đầy bốn chúng, thời Phật còn tại thế, hàng Tỳ kheo ni cũng nhiều vị chứng thánh quả A-la-hán, như Bà Đại Ái Đạo Tỷ Kheo Ni, như Ni trưởng Khema… chúng Ưu bà di như bà Visakha, Phu nhân Thắng Man cũng nêu cao chí nguyện hộ trì Phật pháp, cất bước đi trên lý tưởng bồ tát đạo.

Và trong quá trình thân cận Thầy Bổn sư, chúng con được nghe qua lịch sử Ni viện Diệu Đức, chiếc nôi hàm dưỡng biết bao vị Tôn đức ni kiệt xuất, đóng góp cho ngôi nhà Phật pháp trong từng giai kỳ lịch sử tại đất Cố đô và dòng chảy của đạo Phật Việt, có hàng trăm, hàng ngàn ni chúng xuất thân từ Ni trường Diệu Đức đã trưởng thành và đang góp phần gìn giữ mạng mạch Phật pháp. Tất cả làm tăng trưởng trong chúng con tinh thần tự tín, phát sinh ngưỡng mộ, hạnh phúc vô cùng khi được mỗi lần thân cận.

Trong buổi cúng dường này, xin phép chư Tôn đức cho chúng con được phép tưởng niệm đến ân đức của các bậc Ni lưu xuất chúng đã từng góp phần vào sự hưng vượng của Phật giáo Việt Nam đã qua đời như: các Trưởng lão Hòa thượng Ni: thượng Diệu hạ Hương; thượng Thể hạ Yến; thượng Diệu hạ Không; thượng Diệu hạ Trí; thượng Thể hạ Quán; thượng Viên hạ Minh; thượng Thể hạ Thanh; thượng Thể hạ Chánh; thượng Cát hạ Tường; thượng Trí hạ Hải… và nhiều Ni trưởng Ni sư xuất thân từ Ni viện Diệu Đức đã quá cố, nguyện cầu giác linh chư Tôn đức Ni cao đăng Phật quốc, không trái bản nguyện Đại thừa, hóa độ chúng sinh, hội nhập Ta bà giáo hóa chúng sinh trọn thành Phật đạo và gia hộ Gia đình đệ tử chúng con Trần Thị Hường, pháp danh Nhuận Pháp Minh; Trần Hữu Nghĩa, Pháp danh Nhuận Phật Minh; Trần Thị Phượng Liên, Pháp danh Nhuận Pháp Nguyên; Trần Hoài Bảo Di, Pháp danh Nhuận Kỳ Duyên; Gia đình dệ tử chúng con: Nguyễn Trần Triệu Thanh (PD: Diệu Từ), Nguyễn Trần Thanh Thuần (PD: Diệu Thành), tịnh thân quyến nội ngoại, chuyển hóa chướng duyên thành thuận duyên đối với Phật pháp; chuyển hóa phiền não thành Bồ đề; chuyển hóa gia đình huyết thống thành gia đình tâm linh, ác đạo xa lìa, vĩnh viễn ở trong đạo giác ngộ và ánh sáng Từ bi, trí tuệ của chư Phật.

Và nhân đây, chúng con cũng xin niệm ân và hồi hướng công đức đến Thầy Thái Hưng, Thầy Vân Pháp, Thầy Từ Niệm, thầy An Tuệ, thầy Minh Thế, thầy Hải Thanh, thầy Vân Du … và các Tỷ kheo ni: Thích nữ Như Huy; Thích nữ Diệu Đáo; Thích Nữ Thoại Thanh, Thích Nữ Thoại Tường, Thích Nữ Thoại Nghiêm; là những vị trong Tăng đoàn nhị bộ đã hỗ trợ và cầu nguyện cho chúng con trong lễ Quy y tại Vườn Lộc Uyển, Ấn Độ được thành tựu viên mãn vào ngày 14, tháng 12, năm 2012.

Với tất cả tâm niệm tri ân và báo ân, hôm nay hội đủ duyên lành chúng con thêm một lần nữa được khắc vào tâm thức của mình ân sâu Tam Bảo và đại chúng Ni Viện, thành tâm dâng lễ tịnh vật, tịnh tài cúng dường lên hiện tiền Chư tôn đức Ni, tại trú xứ Ni Tăng Già lam Ni Viện Diệu Đức, Thành Phố Huế, nhân mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2562, nguyện đời đời được kết duyên lành cùng Phật pháp. Nguyện hồi hướng công đức lành được lưu xuất từ pháp hội hôm nay, kỳ nguyện pháp giới chúng sanh âm siêu dương thái, đồng triêm lợi lạc, đồng thành Phật đạo.

Ngưỡng mong trên Chư tôn đức Ni hiện tiền chứng minh lòng thành kính, hứa khả nạp thọ lễ cúng dường hôm nay, để đại gia đình chúng con được tâm nguyện viên thành.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma ha tát
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư tôn đức

Quý Tôn đức đã thương tưởng, hứa khả cho lời cầu thỉnh của chúng con và ban bố đức từ giáo hóa, khuyến tu. Chúng con xin cung kính tri ân và nguyện xin y giáo phụng hành. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Chư tôn đức Ni tứ đại điều hòa, viên thành Phật sự. Chúng con xin hướng về Tam bảo, Lịch đại Tổ sư và hiện tiền Chư tôn đức chí thành đảnh lễ cúng dường tam bái.

Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát