Tác Bạch Cúng Dường An Cư Tại Chùa THIÊN QUANG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư tôn đức an cư trú xứ tăng già lam Thiên Quang, Thác Hòa Bình, Ấp 5, Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc , Bà Rịa – Vũng Tàu

Hôm nay là mồng 1 tháng 7 năm Mậu Tuất (11.08.2018) , Con tên là Trần Thị Phượng Liên, PD: Nhuận Pháp Nguyên. Con xin đại diện cho Anh Chị Em hiện tiền thành tâm đảnh lễ kính dâng lời tác bạch.

Kính thưa Quý thầy,

Chúng con kính nghe: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, điều kiện thù thắng để đi vào Phật đạo chính là hiếu đạo. Đây cũng chính bài học mà chúng con được Thầy Bổn Sư thượng Thái hạ Hòa khuyến tấn thường xuyên, Người luôn chỉ dạy chúng con phải nhớ rằng:

Thứ nhất: Hiếu là tinh thần nhớ ơn và đền ơn đối với những nhân duyên tác thành cho mình trong cuộc đời, nên tinh thần hiếu đạo là thể hiện cùng khắp chúng sanh, chứ không có giới hạn, thực hành như thế mới thể nhập vào tâm Phật, hạnh Phật.

Thứ hai: Thầy dạy: Thầy truyền giới cho con, là thay mặt Tam bảo để thực hiện, con quy y với Phật, Pháp, Tăng, chứ không phải chỉ quy y với Thầy, nên phải biết kính Phật, quý Pháp, trọng Tăng, làm tròn bổn phận người Phật tử tại gia.

Suốt bao năm, chúng con luôn ghi lòng những lời giáo giới của Thầy Bổn Sư, tâm tâm niệm niệm nguyện xin vâng làm. Nhân hôm nay mùa an cư Phật lịch 2562 Anh Chị Em chúng con có đủ duyên lành về Chùa Thiên Quang , Ấp 5 , Xã Hòa Bình, Huyện Xuyên Mộc, BRVT để cúng dường nơi mà chúng con có nhân duyên với Thầy Trú trì trong các Phật sự của Tổ chức GĐPT VN nói chung và Đơn vị GĐPT BRVT nói riêng.

Kính thưa Quý Thầy

Hôm nay, chúng con xin dâng tấm lòng tri ân lên Tam bảo, phụng hành lời Phật dạy, lời Ân sư hướng dẫn, thể hiện bổn phận của người Phật tử tại gia trong mùa an cư của Chư Tăng, thành tâm thiết trai cúng dường, nguyện hồi hướng công đức âm siêu dương thái, người còn kẻ mất trong thân quyến nội ngoại của chúng con đều được ân triêm lợi lạc và kính cầu mong Tam Bảo gia hộ cho Pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Kính xin Quý thầy từ bi hứa khả.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát !
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa Quý Thầy

Quý Thầy đã thương tưởng, hứa khả cho lời cầu thỉnh của chúng con và ban bố đức từ giáo hóa, khuyến tu. Chúng con xin cung kính tri ân và nguyện xin y giáo phụng hành. Chúng con chí thành đảnh lễ cúng dường tam bái.

Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát