Ta Đang Đứng Ở Đâu

HT Thích Thái Hòa giảng tại công ty FDI – Tp. HCM.
Ngày 18.01.Giáp Ngọ (17.02.2014)