Sách

 • Phật học ứng dụng

  Ở trong Đạo đế, Bát chánh đạo vừa là đạo và vừa là trợ đạo. Bát chánh đạo liên hệ chặt chẽ với các pháp trợ đạo..
 • Nhân duyên học

  Nhân duyên học là gì? Nhân duyên học là học về giáo lý do Đức Phật dạy có nội dung về nhân duyên và nhân quả. Nhân, tiếng Phạn gọi là Hetu.
 • Miến điện mặt trời lên

  Theo Đảo sử Tích Lan (Dipāvamsa), Mranma hay Miến Điện trước đó có tên gọi là Suvannabhùmi, là vùng Đất vàng, tức là chỉ cho vùng gần Thaton của Myanmar ngày nay...
 • Thảnh thơi mọi nẻo đường về

  Sống ở đời không ai thích đi làm thuê mướn, mà ai cũng thích làm chủ thôi. Nhưng làm sao ta có thể làm chủ được, khi ta chưa làm chủ được tâm ý của mình?
 • Hoa nở trong vòng tục lụy

  Tập các bài Pháp thoại Thầy Thích Thái Hòa cho GĐPT
 • Giọt nắng ngàn khơi

  Bản chất của sự sống, chính là sự trôi chảy miên viễn, một sự trôi chảy không hề lưu trú bất cứ một điều gì
 • Nguồn Sáng Vô Tận

  Tác giả : Thích Thái Hòa. Tâm là nguồn sống vô tận và ánh sáng của tâm là ánh sáng vô tận. Tâm lắng yên phiền não là tâm bình đẳng và thanh tịnh vô tận.
 • Tiếng Vọng Hải Triều

  Tác giả : Thích Thái Hòa
 • Niệm Phật Trong Thiền Quán

  Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác…”. Lời dạy ấy đã được Ngài khai triển một cách thực tế và rộng sâu xuyên suốt các thời kỳ Thuyết pháp của Ngài,
 • Con đường thực nghiệm tâm linh

  Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết bàn và giáo hóa chúng sanh.