Sách

 • Con đường thực nghiệm tâm linh  Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết bàn và giáo hóa chúng sanh.

 • Thi Kệ và Đại Nguyện Tịnh Độ  Kính lễ Phật Pháp Tăng là thể hiện niềm tin sâu xa của Tứ chúng đệ tử đức Phật mỗi ngày đối với Tam bảo. Đệ tử Phật dù tu tập chứng A-la-hán vẫn suốt đời nƣơng tựa và kính lễ Phật Pháp Tăng không hề xao lãng.

 • Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền  Đọc chuyện Tấm Cám, ta thấy ai cũng thương Tấm. Tấm mẹ chết sớm, cha lấy thêm vợ, sinh ra Cám

 • Tư tưởng Thắng Man Sư Tử Hống từ góc nhìn Như Lai Tạng  Kính lễ Phật Pháp Tăng là thể hiện niềm tin sâu xa của Tứ chúng đệ tử đức Phật mỗi ngày đối với Tam bảo.

 • Xuân và Thi Ca  Xuân và Thi Ca là tập hợp của những bài pháp thoại, văn và những bài thơ cảm nhận về xuân qua nhiều thể tài văn chương khác nhau.

 • Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải  Bát nhã là tuệ giác của Phật. Tuệ giác ấy, siêu việt mọi ý niệm, mọi tư duy, mọi cách thấy năm uẩn là ngã

 • Thảnh Thơi Giữa Đôi Dòng  Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào và thở ra, tôi biết rất rõ tôi đang ngồi trên gò của hồ

 • Mây Gió Thong Dong  Không có ai thở thế cho bạn, bạn hãy tự thở lấy để tạo ra sinh lực cho bạn.

 • Hướng Đi Của Chúng Ta  Một người có tài năng đích thực, người ấy luôn luôn nhìn vào lỗi mình và nhìn vào khả năng yếu kém của mình để khắc phục

 • Tư Tưởng Duy Ma Cật Từ Một Góc Nhìn  Kinh Duy Ma Cật, tôi đã có duyên được học với Hòa thượng Thích Đôn Hậu, tại Phật Học Viện Báo Quốc – Huế,