Quê hương là mùa xuân của chúng ta

Tại Tịnh Quang Thiền Đường Chùa Phước Duyên-Huế. Xuân Bính Thân 2016.