Phước báo làm người và hạnh phúc lứa đôi

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con: Vũ Hiếu Bình và Nguyễn Quỳnh Thu. Tại chùa Hưng Ký, Thủ đô Hà Nội. Ngày 09.08 Năm Canh Dần (16.09.2010)