Phép Lạ Thành Công Trong Sự Nghiệp Kinh Doanh

HT Thích Thái Hòa giảng cho Ban Giám Đốc và nhân viên F.D.I. 
Tại Công ty F.D.I tại Hà Nội .Ngày 21-3-2014