Pháp Thoại Nguồn Sống Vô Tận

HT Thích Thái Hòa giảng cho Đạo Tràng Tịnh Độ tại chùa Lam Sơn Tịnh Độ – Bình Long – Bình Phước. PL 2557 – Ngày 17.10 Quý Tỵ ( 19.11.2013)