Pháp học, Pháp hành căn bản của mọi Pháp học, Pháp hành trong Phật giáo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

HT Thích Thái Hoà chia sẻ Pháp thoại “ Pháp học , Pháp hành căn bản của mọi Pháp học, Pháp hành trong Phật giáo” cho GĐPT Thiện Trí trong Khoá tu học Phật Pháp lần thứ 11 tại Thuỵ Sĩ từ 29.05.2019 – 02.06.2019. 

Những điểm chính của Pháp thoại là :

1. Ba nghiệp thanh tịnh ấy là kết quả tu tập từ ba Pháp Quy Y đem lại. Ba Pháp Quy Y là tu nhân , ba nghiệp thanh tịnh là kết quả

2. Trong ba Pháp Quy Y lấy Phật làm gốc. Pháp do Phật chứng ngộ và tuyên dương nên Pháp tuỳ thuộc vào Phật mà có vì vậy Phật xuyên suốt mọi Pháp học, Pháp hành, Pháp môn trong PG “ chúng sinh có bao nhiêu phiền não thì PG có bấy nhiêu Pháp môn để đối trị và chuyển hoá” . Tăng đoàn do Phật thiết lập nên Phật là gốc của Tăng

3. Đại thừa lấy Phật làm gốc, điều này là được Ngài Xá Lợi Phất, bậc trí tuệ số một trong hàng ĐT Thanh Văn. Ngài Xá Lợi Phất đã chứng A La Hán cho nên Phật là chỗ nương tựa của các Bậc Thánh Giả A La Hán không những vậy mà Phật còn là chỗ nương tựa của các Vị Bồ Tát kể cả Bồ tát Nhất Sanh Bổ Xứ (Bồ tát còn 1 đời nữa thành Phật). Nên Đức Phật là nơi nương tựa xuyên suốt của Phật giáo trong mọi không gian , trong mọi thời gian . Phật giáo Đại thừa lấy Phật làm gốc nên Đại thừa chính là Nguyên thuỷ Phật giáo chứ không có PG Nguyên thuỷ nào theo cách nhìn của các Học giả phân loại .

4. Phật là trên hết và điều đặc biệt của PGVN là có tổ chức GĐPT , đặt niềm tin & tồn tại của tổ chức vào nơi Phật , Pháp , Tăng “Điều luật thứ 1 của GĐPTVN” , do đó nếu Htr nào đem những quan điểm chính trị bôi đỏ , bôi đen , bôi vàng ..v.v…đối với tổ chức này là những Htr đó có tên trong Địa ngục , tự xoá tên mình nơi Thế giới Tịnh Độ của Chư Phật …..Điều này tôi nói với tư cách Thích Thái Hoà nhắn gửi đến các ACE Htr GĐPTVN trên thế giới

Kính chia sẻ
Nhuận Pháp Nguyên
28.04. Kỷ Hợi – 01.06.2019