Nuôi dưỡng từ bi và bố thí trí tuệ

HT Thích Thái Hòa giảng tại Như Lai Thiền Đường chùa Phước Duyên nhân tất niên ngày 17-12-Bính Tuất (04/02/2007)