Những hạt kim cương cho hạnh phúc lứa đôi

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Hàn Quốc Chung và Đinh Mai Hương tại chùa Tảo Sách Thủ Đô Hà Nội.
Ngày 09.08.Canh Dần (16.09.2010)