Ngày Dũng cho GĐPT TT Huế

HT Thích Thái Hòa giảng tại chùa Phước Duyên – Huế. PL: 2551 – Ngày 08 – 02 – Mậu Tý (15.03.2008)