Mười hạnh đưa Người Phật Tử đi tới đời sống cao thượng

HT Thích Thái Hòa giảng và Ban Đạo từ cho GĐPT Nhân mừng Chu Niên Lần thứ 60 của GĐPT Ninh Thuận (01.11.1951 – 01.11.2011).