Lễ truyền thọ Tam quy và ngũ giới

Hòa Thượng Thích Thái Hòa giảng pháp.
Mùng 3 tháng 6 năm Tân Mão ( tức ngày 3.7.2011)