Lễ Phẩm Cúng Dường

Thưa quý vị,

Hôm nay, qua sự sắp xếp của quý vị, tôi đã dâng nước trong, đèn và hoa lên cúng dường Tam Bảo ở Phật điện của trung tâm này. Chúng tôi đã quán chiếu sâu xa để biến những lễ phẩm này trở thành hương thơm của Giới, Định và Tuệ nhằm cúng dường Tam Bảo với bốn ước nguyện: 

  • Cầu nguyện cho thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc. 
  • Cầu nguyện cho đất nước Malaysia phát triển và biết noi theo con đường tu học của Đức Phật đã dạy. 
  • Cầu nguyện cho trung tâm giáo dục Phật giáo Nalanda này phát triển đầy đủ bốn chất liệu: biết duy trì tinh chất của Phật giáo Thanh văn thừa; phát huy tinh thần Bồ tát đạo của  Phật giáo Đại thừa; phát huy diệu lực bất khả tư nghì của Kim Cang thừa; tạo nên nét đặc thù của Trung tâm từ ba truyền thống tốt đẹp đã nêu ở trên.
  • Sống với tâm luôn luôn biết ơn nhau, hỗ trợ nhau bỏ ác làm lành và cùng nhau xây dựng quê hương Tịnh Độ.


Offerings

Ladies and Gentlemen,

Today, according to your kind arrangement, I am pleased in charge of making offerings water, incense lamps, and flowers to Triple Gems 三寶 (Three Jewels: Buddha -佛寶, Dhrama -法寶,Sangha -僧寶 right at your main hall of this Nalanda Education Centre Kuala Lumpur.  We are enlightened as the result of deep insight to make those offered water, incense lamps, flowers become the fragrance of virtue -戒, concentration – 定; wisdom – 慧 in order to offer to Triple Gems with the four prayers:

Pray for our World for peace & harmony and sentient beings for peaceful
Pray for Malaysia country for developing and following Buddha‘s directions
Pray for Nalanda Education Centre for full developing with four materials: to maintain the essences of Buddhism Sravakas – 聲聞乘 (vehicle), to promote the spirit of Bodhisattva Path of Buddhism Mahàyana 大乘 (great vehicle), to promote the incredible of magic power of Buddhism Vajrayana -金剛 (Diamond vehicle), to create a style specific of Nalanda Education Centre from the three fine traditional of the above mentioned.
Pray for all of us for living with heart always grateful for each other, supporting each other to do good and give up evil, together build up the Pure homeland.
Nalanda Centre in Kuala Lumpur, Malaysia

Tu Niem and Nhuan Phap Nguyen translated