Lễ hằng thuận: Hạnh phúc trong nhau

HT Thích Thái Hòa giảng nhân lễ hằng thuận của hai con Khúc Hoàng Nam và Giang Thị Lan Phương tại chùa Hưng Ký – Thủ đô Hà Nội. PL 2555 – ngày 10.10.Tân Mão (05.11.2011)