Lễ chung thất thân phụ HT Thích Thái Hòa

Lễ chung thất cố phật tử thọ thập thiện giới Nguyễn Ngẫu Tức Tẩu

Pháp danh : Nguyên Tánh. Ngày 29 tháng 2 năm Tân Mão ( 02.04.2011)