Hoà Thượng Thích Thái Hoà thuyết pháp tại chùa Giác Đạo

Hoà Thượng Thích Thái Hoà thuyết pháp tại chùa Giác Đạo ở Cheb.
Ngày 22 tháng 4 năm Mậu Tuất ( nhằm ngày 7 tháng 5 năm 2018)