Hạnh Người Đệ Tử Phật của Chúng ta

HT Thích Thái Hòa giảng tại chùa Quang Minh – TP Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 6 Năm Đinh Hợi (tức ngày 29.7.2007). Nhân ngày Hạnh năm Đinh Hợi