Giới Đàn Thập Thiện và Bồ Tát Giới

Giới Đàn Thập Thiện và Bồ Tát Giới . Tổ chức: Ngày 11-18 tháng 11 – Mậu Tý (13-14/12/2008) Tại Quảng Hương Già Lam